Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

Азәрбајҹанда һәр ил тәхминән 1700 көрпә өлүр

Һәр ил Азәрбајҹанда 170 мин көрпә доғулурса, онун тәхминән 1700-ү вәфат едир.

Сәһијјә Назирлијинин Неонатоложи хидмәтин тәкмилләшдирилмәси үзрә хүсуси Комиссијасынын сәдри, баш неонатолог Рүстәм Һүсејнов апа-ја билдириб ки, сон илләр һәр 1000 дири доғулан көрпәдә өлүм әмсалы 10 промилле тәшкил едир, јәни һәр 1000 јенидоғулан ушагдан 10-у өлүр. Р.Һүсејнов вурғулајыб ки, 2016-ҹы илдә дә охшар вәзијјәт гејдә алыныб.

Онун сөзләринә ҝөрә, 2015-ҹи илдән Азәрбајҹанда диридоғулманын јени мејарларына кечиддән сонра ушаг өлүмләринин сајы 0,8 фаиз артыб. Баш неонатолог әлавә едиб ки, јени мејарлара әсасән чәкиси 500 гр-1 кг олан аз чәкили ушаглар да диридоғуланларын сијаһысына дахил едилиб: “Нәтиҹәдә 2015-ҹи илдә көрпә өлүмү фаизи 0,8% артыб. Лакин бу артым јалныз һәмин илдә мүшаһидә олунуб вә 2016-ҹы илдә азалмаға доғру ҝедиб. Өтән ил јени мејарлара әсасән дүнјаја ҝәлән вә сағ галан ушагларын сајы 2 дәфә артыб. Әҝәр 2015-ҹи илдә јени мејарлара әсасән доғулан 267 көрпәдән 96-сы сағ галмышдыса, 2016-ҹы илин 6 ајы әрзиндә 106-сы сағ галыб”.


442 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.04.18, 18:26