Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Јанвар 2017

Азадлыг ашигләрини һәбс етмәк сизә һеч нә газандырмајаҹаг!

Ганунсузлугларла һакимијјәтә ҝәлмиш игтидарын ганунсузлугларыны бөјүјүндән кичијинә гәдәр сајмагла битмәз. Гәсбкарлыгла һакимијјәти әлә кечирмиш бу һөкумәт ҝәлдији ҝүндән һәр ҹүр чиркинлијә әл атыр. Халгымызын ағыр ҝүзәранындан,ҝүнләриндән истифадә етмәклә, она јалан вәдләр вериб јерини бәркидиб. Вәзифәјә лајигли, ләјагәтли инсанлар тәјин етмәк әвәзинә өз гоһум әгрәбаларыны тәјин едиб аилә һакимијјәти јарадыб.

Һәмин бу вәзифәдә олан мәмурлардыр ки,илләрдир халгын дәрдләринә лагејд галыб анҹаг өзләри үчүн сәрвәт јығмаг мәгсәди ҝүдүбләр. Өз тамаһкар нәфсләри үчүн һеч нәдән чәкинмәдән һәр кәси әзә билирләр. Өлкәдәки ширкәтләри легаллашдырыб өз шәхси һесабларына кечирибләр.Бүтүн бу едилән ганунсузлуглара исә сусмајан тәбәгәни ағла ҝәлмәјән иттиһамларла шәрләјирләр.

Һакимијјәтин коррупсија сијасәтинин нәтиҹәсидир ки,бүтүн саһәләр ифласа уғрајыб.Нә мүәллим,нә дә һәким бу һокүмәтдән алдығы маашла доланышығыны тәмин едә билмир, беләликлә коррупсија һаллары баш верир. Бејнәлхалг нормалара риајәт етмәјән бу режим ислаһатлар апармаг әвәзинә, бу вәзијјәтдән чыхыш јолу тәклиф едән инсанлара тәзјиг едир,һәтта һәбс едир. Чүнки һәртәрәфли ҝериләмә системин ишинә јарајыр.Ҹәмијјәтдә һәр јолла вәһдәти дағытмаға чалышан режим парчала,һөкм ет сијасәтини тәтбиг етмәк истәјир. Өзбашыналыға,әдаләтсизлијә рәваҹ верән бу режимин халгы хилас етмәк нијјәти јохдур.
Бизим бу ҝүн техноложи имканларымыз һәјат сәвијјәмизин реал јүксәлиши үчүн кифајәт етмир.Мәмурларла вәтәндашлар арасында јаранан бөјүк учурумлар, вәзифәлиләрин наразы инсанларла ҝүҹ јолу илә данышмасы,иҹтимаи етимадын итирилмәси бу игтидарын артыг идарә етмәк габилијјәтинин олмамасына нишанәдир. КИВ-ләр васитәсилә инсанларын фикрини иҹтимаи просесләрдән јајындырмаға чалышан бу игтидар,шоу верилишләрлә халгы баш верән һадисәләрдән бихәбәр гоја биләҹәјини саныр.Сон заманлар исә ТВ-ләрдә мүхалифәти топ-түфәнҝә тутмаг әнәнәси ҝениш тәблиғ олунур. Һәр вәҹһлә ујдурма бөһтанларла халгын ҝөзүндә мүхалифәтин сијаси имиҹини корламаға чалышырлар.Чүнки мүхалифәт дахилиндә олан активистләр милјонлары ојатмаға гадирдирләр.

Бу ҝүн һәр һәс бу режимә бу суалы вермәлидир,”сиз бу инсанлары һансы ҝүнаһларына ҝөрә һәбс етмисиниз? “Әзиз халгым,инанҹлы достлар! Узун илләрдир вәтәнимизи идарә едән режимин өлкә дахилиндә һансы проблемләри јаратдығы мәлумунуздур. Етдикләри ијрәнҹликләри исә, мултукултурализм, толерантлыг ады алтында һәјата кечирирләр. Өлкәмиздә зүлмә һагсызлыға гаршы барышмаз мөвге тутан,даима халгынын хидмәтиндә дурмағы өзүнә борҹ билән Тале Бағырзадәнин рәһбәрлији илә 2 ил өнҹә Мүсәлман Бирлији Һәрәкаты тәсис олунду.Әдаләтсизлијә илә һөкмранлг етмәјә адәт етмиш бу режим Тале Бағырзадәјә вә бу һәрәкатын идеолоҝијасына дујдуғу кининин, гәзәбинин уҹбатындан һијләҝәрҹәсинә алчаг планыны һәјата кечиртди. Тале Бағырзадә илә бирҝә МБҺ-нин идарә һејәтини, үзвләрини һәбс етди.Мәлум Нардаран олајларындан сонра һакимијјәтин һансы маһијјәти дашыдығы бир даһа ајдынлашды. 7 ајдлр апарылан мәһкәмә просесләриндә дәлилләрлә һәр шеј ачыг-ашкар ифша олунду.Инди исә режим даһа бир рүсвајчылыға имза атмагдадыр. Көлә прокурорунун васитәсијлә Тале Бағырзадәјә өмүрлүк һәбс ҹәзасынын верилмәсинә тәшәббүс етмәкдәдир. Һәр кәсә ҝүн кими ајдындыр ки,бу һаким даирәләрдән ҝәлән сијаси сифаришдыир.

Әслиндә Тале Бағырзадәјә өмүрлүк ҹәза вермәси илә онун әгидәси илә дүшмәнчилик едир.Тале Бағырзадәнин әгидәси,тутдуғу јол ислам пејғәмбәринин әгидәси вә јолудур. Демәли, режим бирбаша ислам пејғәмбәри илә дүшмәнчилик едир.Өз ағылларыјҹа Тале Бағырзадәни вә бизләри вердикләри ҹәзаларла горхудурлар. Амма унутдуглары шеј вар ки, өмүрлүк һәбслә ҹәзаландырмаг истәдикләри Тале Бағырзадә вахты икән белә дуа етмишдир. Бу дуа һеч бир заман мәним јадымдан чыхмыр. “Аллаһым,әҝәр һиҹаб мәсәләси бизим шәһадәтимизлә, әбәди зинданымызла һәлл олаҹагса, биз бунлара разыјыг”. Халгымызын сәадәт ичиндә јашамасындан өтрү бүтүн чәтинликләри севә-севә гәбул етмәјә һазырыг. Бу дуаны өз һаггымызда гәбул едиб һәбси вә шәһадәти нијјәт АМИН дедик. Бу ҝүн бизләри ҹәзаландырмаг истәјәнләр, әслиндә бизләрә дуаларымызы јашадырлар. Һәр бир диктаторун сону сонда өз мәғлубијјәти илә нәтиҹәләниб.Халгына диван тутан, инсанлара ишҝәнҹә верән бу режим сивил мүбаризәдә мәғлуб олараг, МБҺ-ни галиб етди.

Һәзрәти Һүсејн бу ҝүн дүнјада јохдурса, онун әгидәси,јолу јашајыр вә јашајаҹаг. Бу ҝүн бизләри һәбс едиб ишҝәнҹәләрә мәруз гоја биләрләр, өлдүрә биләрләр, лакин әгидәмиздән дөндәрә билмәзләр. Бу дүшүнҹәнин дашыјыҹлары бу ҝүн дүнјанын һәр јериндә вар, о ҹүмләдән Азәрбајҹанымызда да. Бу бизим гәләбәмиз, һакимијјәтин исә мәғлубијјәтидир.

Бүтүн инанҹлы инсанлар истәјирәм билсинләр! Заманәнин имамы Меһдинин зүһуру јалныз залымларла мүҹадиләләрдән, һагг уғрунда апарылан савашлардан сонра баш верәҹәкдир. Бу ҝүнүн дәҹаллары илә мүбаризә бизи Она говушдура биләр.Аллаһ залымын зүлмүнә гаршы чыхыб мәзлумларын јанында олан инсанлары саламлајыр (Салам олсун доғру јолда олан һәр бир кәсә Таһа 47)

Тале Бағырзадә илә фәхр едиб гүрур дујуруг. Ҹаван өмрүнүн чохуну зинданлара һәср едән бу инсаны Аллаһын хүсуси рәһмәтинә дахил олмасы мүнасибәтијлә тәбрик едирәм.Руһу азад олан инсанын,ҹисмани азадлығы да јахындадыр.Мүбаризәмиз давам едир… Билин, һәгиги азадлыг ашигләрини һәбс едиб шәһид етмәк сиз залмлара һеч нә газандырмајаҹаг!

Аббас Һүсејн


821 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP