Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Јанвар 2017

Машыны тамамилә јанмыш Бакы сакини сығорта пулуну ала билмир

Лизинг јолу илә алдығы автомобиллә гәза төрәдән шәхсә, каско сығортасы олдугу һалда өдәниш едилмир. Һалбуки, автомобили алан заман о, каско сығортасы үчүн әлавә пул өдәјиб.

Дәфәләрлә банкдахили сығорта ширкәтинә јахынлашан Елнур Гоҹајев онлардан өдәниши ала билмәјиб. Сығорта ширкәтинин әмәкдашлары сәбәб кими исә машынын тамамилә јанмасыны ҝөстәрибләр. Шикајәтчинин сөзләринә ҝөрә, һәмин автомобил икинҹи әл олса да, банкда онун адына лизинг гејдијјатына салыныб вә каско сығортасы олуб. Амма сығорта мүгавиләсинин сүрәти она тәгдим едилмәјиб.

Һүгугшүнаслар исә бунун ганунујғун олмадығыны билдирир.

Һүгугшүнас Асиф Абдуллајев билдирир ки, автомобил тамамилә јандығындан өдәнишдән имтина едилмәси абсурддур.

Ганунвериҹилијә ҝөрә, каско сығортасы олан автомобил гәза заманы там јарарсыз һала дүшдүкдә автомобилин саһибинә, ја һәмин автомобилин дәјәринин тамамы өдәнилмәли, ја да ејни ҝөстәриҹидә олан јени автомобил верилмәлидир./хәзәртв/


309 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP