Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Јанвар 2017

Һафиз Һаҹыјев Азәрбајҹанын президенти олаҹаг, буна һеч кимин шүбһәси олмасын

Журналист Әвәз Зејналлынын тәгдиматында “Гајнар Газан” лајиһәсинин 33-ҹү гонағы Мүасир Мүсават партијасынын сәдри Һафиз Һаҹыјев олуб.

Партија сәдри илә мүсаһибәдән...

Һафиз Һаҹыјев Азәрбајҹанын президенти олаҹаг

– Јәни намизәдлијинизи верәҹәксиниз?


– Тәбии… Буна һеч сөз јохдур. Артыг апардығым бу тәблиғт-тәшвигат ишләри дә, партијада апардығымыз ҝүндәлик ишләр артыг президент сечкиләринә һесабланмыш аддымдыр. Һафиз Һаҹыјев Азәрбајҹанын президенти олаҹаг, буна һеч кимин шүбһәси олмасын. Буну мән там сәмими дејирәм, ҹәсарәтлә дејирәм. Өзүмүн өзүмә олан инамымдан дејирәм вә партијамын ҝүҹүнә бәләд олараг, архајын олараг дејирәм…

– Бундан әввәл президент сечкиләринә 3 дәфә гатылмысыныз?

– Бәли, 3 дәфә гатылмышам.

– Сечиҹиләрин нечә фаиз сәсини топламысыныз?

– Чох топламышам вә һәр дәфә дә өз сәсләрими, президент, гардашым Илһам Әлијевин хејринә вермишәм. Сечиҹиләримә дә демишәм ки, вәзијјәт беләдир. Һәр һалда бу дәфә дә гардашым мәнә ҝүзәштә ҝедәҹәкдир. Мән белә дүшүнүрәм. Азәрбајҹаны мән идарә еләјәҹәм вә мәним гардашымын олан дүшманларынын ахырына да мән чыхаҹам. Һөрмәтли, бизә суал верән достумуз нараһат олмасын. Мән президент олан дөврдә Азәрбајҹан халгыны бүтүн коммунал хәрҹләрдән азад еләјәҹәм. Азәрбајҹаны бу ҝүнә гојан, талан едән индики мәмурларын һеч бири мәним әлимдән гача билмәјәҹәк. Һара гачсалар да чох јахшы үсулла һамысыны гајтарыб Азәрбајҹан ҝәтиздирәҹәм.

– Ҝәтирдәндән сонра нә едәҹәксиниз ки?

– Ҝәтирдиб, Азәрбајҹандан јығдыглары бүтүн вары-дөвләти әлләриндән алыб, бир фонд јарадаҹағыг… Азәрбајҹан халгынын ишығы да пулсуз олаҹаг, газы да пулсуз олаҹаг. Һамысыны коммунал хәрҹләрдән азад едәҹәјәм. Мәсәлән, мән һесабламышам ки, буҝүнкү мәмур континҝентинин һарадаса һәр биринин 10 милјардларла доллар пулу вар. Һәлә бунларын хариҹи өлкәләрдәки отелләри, виллалары, әлавә сахладыглары ханымлара хәрҹләдикләри вәсаитләр… һәлә буна дахил дејил… Мәним апардығым һесабламаларда бунларын һарада нә гәдәр тикилиләри вар, ону чох ҝөзәл билирәм. Онларын һамысыны гајтарыб, Азәрбајҹанда бир сосиал фонд јарадаҹағыг. О ишыг, газ пулу, …һәмчинин Гарабағ торпагларынын азад олунмасында шәһид олан гәһрәман оғулларымызын аиләләри бу ҝүн чох пис ҝүндәдирләр, онларын һамысы чох јүксәк сәвијјәдә һәмин фонддан тәмин олунаҹаглар. Она ҝөрә дә Һафиз Һаҹыјевин президентлији дөврүндә Азәрбајҹан халгы јағ-бал ичиндә јашајаҹагдыр.


3797 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP