Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Феврал 2017

АХҸП-нин рајон шөбәсинин сәдри сахланылыб

“Ҝүман ки, ону 25-30 сутка һәбс едәҹәкләр”

“Азәрбајҹан Халг Ҹәбһәси Партијасынын Шәки рајон шөбәсинин сәдри Ислам Һәсәнов февралын 6-сы ҝүнортадан сонра Шәки рајон Полис Шөбәсинә апарылыб”, - АХҸП сәдринин мүавини Ҝөзәл Бајрамлы “Фаҹебоок” сәһифәсиндә јазыб.

Билдириб ки, бу сахланылмадан ики ҝүн өнҹә дә И.Һәсәнов изләнмәси һагда партија рәһбәрлијинә мәлумат вермишди. Инди исә И.Һәсәнов сахланылыб вә буна сәбәб кими јол полиси илә мүбаһисә етмәсини ҝөстәрирләр: “Тәбии биз билирик ки, бу бәһанәдир. Сәбәб шөбәнин фәаллашмасыдыр”.

Ҝ.Бајрамлы И.Һәсәнов барәсиндә мәлумат ала билмәдикләрини сөјләјиб: “Јәгин ону мәһкәмә өнүнә чыхарараг Инзибати Хәталар Мәҹәлләсинә истинадән 25-30 сутка һәбс едәҹәкләр”.

Шәки рајон Полис Шөбәсиндән И.Һәсәновун сахланмасы һагда мәлуматлары тәсдигләнмирләр. Нөвбәтчи һиссәдән Азадлыг Радиосуна онларда белә бир информасијанын олмадығыны сөјләјибләр.


589 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP