Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијун 2018

Сурија ордусу Дәрада һәрби әмәлијјатлара башлајыр

Сурија ордусу Сувејда сәһрасында ирәлиләмәкдә давам едир. Медиаларын вердији хәбәрләрә ҝөрә, артыг орду гүввәләри Сувејдада һәрби базалар јарадыб, базалар јүнҝүл вә ағыр силаһлар, һәрби һеликоптерләрлә тәҹһиз олунуб.
Сурија мүхалифәтинә аид мәнбәләрин дә вердији мәлуматларда дејилир ки, Сувејданын шәрг һиссәсиндә бир нечә истигамәтдә нечә ҝүндүр ки, Сурија ордусу вә ИШИД террорчулары арасында дөјүшләр ҝедир. Сурија гүввәләри ики ҝүн әввәл Сувејданын бу һиссәсиндә бөјүк ирәлиләјиш әлдә едәрәк, Американын башчылығы илә бејнәлхалг коалисијанын ишғалы алтында олан Әт-Тәнфин 50 км-нә чата билиб.
Дәрада олан һәрби мәнбәнин “Әл-Вәтән” гәзетинә вердији ачыгламаја ҝөрә, еһтимал верилир ки, террорчу груплар ачыг сүлһү гәбул етмәјәҹәкләр вә бу үздән Дәрада тезликлә һәрби әмәлијјатлар башлајаҹаг. Һәрби мәнбә буну да вурғулајыб ки, Сүвејданын шәргиндә әмәлијјатларын башланылмасы Дәрада башлајаҹаг әмәлијјатларын хејринәдир. Дәра әјаләтиндә өтән ҝүнләрдә чохлу иҹласлар олуб. Бу иҹласларын мәгсәди гаршыда олан һәрби әмәлијјатлар үчүн һазырлыг ишләринин ҝөрүлмәси үчүндүр. Артыг динҹ әһалинин бөлҝәдән чыха билмәси үчүн һуманитар дәһлизләр јарадылыб.


275 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP