Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Феврал 2019

Сејид Әммар Әл-Һәким: “Ирагын нәзарәт мәнтәгәси кими истифадәсинә имкан вермәрик”

Ирагын Милли Һикмәт һәрәкатынын лидери Сејид Әммар Әл-Һәким АБШ-ын президенти Доналд Трампын Ирагы гоншу өлкәләрә нәзарәт етмәк үчүн бир мәнтәгә кими истифадә етмәсинә иҹазә вермәјәҹәкләрини билдириб.

ИРНА хәбәр верир ки, Трампын Ирагын дахили ишләринә гарышмасы хүсусијјәтиндә олан ачыгламаларына реаксија верән Сејид Әммар Әл-Һәким, белә дејиб: “Ирагын реҝионал вә бејнәлхалг проблемләр үчүн бир һесаблашма јеринә вә ја гоншу өлкәләри мониторинг мәркәзинә чеврилмәсинә вар ҝүҹүмүзлә гаршы чыхаҹајыг”.
Сејид Әммар Әл-Һәким Тwиттер-дәнвердији ачыгламасынын давамында исә бунлары гејд едиб: “Ираг Конститусијасына ҝөрә, бу өлкә реҝион вә дүнјанын сабитлији вә тәһлүкәсизлијинә тәһдид нөгтәси ола билмәз”.
Хатырладаг ки, АБШ-ын президенти Доналд Трамп ҸБС телевизијасында гатылдығы бир ҹанлы јајымда вердији ачыгламасында, АБШ әсҝәрләринин Ираны нәзарәт алтында сахламаг үчүн Ирагда галмаға давам едәҹәкләрини гејд етмишди./дејерлер/


513 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP