Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Феврал 2019

Ишғалчылар Гарабаға даһа бир јени јол чәкилишинә старт верди - ФОТО

Биз һәлә ҝөзүмүзү Гәрбин, Русијанын, АТӘТ-ин, АШ-ын, АБШ-ын јени “јол хәритәләри”нә дикәк...

Ермәниләр ишғал алтындакы Азәрбајҹан торпагларыны Ермәнистанла бирләшдирәҹәк даһа бир маҝистрал јол чәкмәјә старт верибләр.

Бу һагда Ханкәндиндәки сепаратчы нәшрләр мәлумат јајыб. Мәлумата ҝөрә, гондарма сепаратчы-террорчу режимин “дөвләт назири” адланан Григори Мартиросјан адлы мәхлуг дүнән февралын 7-дә ишғал алтындакы Зәнҝилан рајонуна сәфәри заманы “Ковсакан” адландырылмыш рајон мәркәзини Ермәнистанын Гафан шәһәри илә бирләшдирәҹәк јени јолун чәкиләҹәјиндән данышыб. Һәмин шәһәрләр арасындакы јол совет вахтында да олуб. Лакин ишғалдан сонра бәрбад вәзијјәтә дүшүб. Ермәниләр бу јолу Гарабағла бирләшдирәҹәк 4-ҹү јол һесаб едирләр(Гафан-Зәнҝилан-Һадрут-Ханкәнди). Хатырладаг ки, диҝәр ики әсас јол(Ҝорус-Лачын-Шуша-Ханкәнди вә Басаркечәр-Кәлбәҹәр-Ағдәрә-Ханкәнди) сон илләрдә там абадлашдырылыб. Башга бир јол исә там ишләк олмајан Ҝорус-Губадлы-Һадрут-Ханкәнди јолудур.

Г.Мартиросјанын Зәнҝиландакы мүшавирәдә сөјләдијинә ҝөрә, 2019-ҹу илдә лајиһәләшдириләҹәк јени Гафан-Зәнҝилан јолунун узунлуғу 32 км олаҹаг. Әввәлки грунт јолун да асфалтлашдырылмасы нәзәрдә тутулур.

П.С. Биз һәлә ҝөзүмүзү Гәрбин, Русијанын, АТӘТ-ин, АШ-ын, АБШ-ын торпагларымызы ҝуја гајтараҹаг јени “јол хәритәләри”нә дикәк.../модератор/


1121 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP