Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Феврал 2019

Мадуро: “Гәрб Ливијадакы кими, Венесуеланын тәбии еһтијатларыны әлә кечирмәк истәјир”

Венесуеланын мүстәгиллик вә суверенлијини һуманитар јардым ҝөндәрмәк бәһанәси алтында мәһв етмәјә чалышырлар.
Буну ҹүмә ҝүнү журналистләрә өлкә президенти Николас Мадуро дејиб.

“Өлкәнин мүстәгиллик вә суверенлијини һуманитар јардым ҝөндәрмәк бәһанәси алтында мәһв етмәјә чалышырлар. Өлкәмиздә сабитлији позмаг истәјирләр, лакин бу онлара уғур ҝәтирмәди”, – дејә о билдириб.

Президент гејд едиб ки, Гәрб Ливијада олдуғу кими, Венесуеланын тәбии еһтијатларыны әлә кечирмәк үзрә планыны һәјата кечирмәјә ҹәһд ҝөстәрир.

“Венесуела үчүн һазырланмыш план аз-чох Ливија илә етдикләринә бәнзәјир. Мәгсәд онун тәбии еһтијатларыны әлә кечирмәкдир”, – дејә дөвләт башчысы билдириб.

Мадуронун сөзләринә ҝөрә, өлкәнин дахилинә “бешинҹи колонна” јеридилиб, лакин онлар Сурија вә Ливијада олдуғу кими буна наил ола билмәдиләр.

“Биз имкан вермәјәҹәјик ки, онлар Венесуелада террор груплашмалары јаратсынлар”, – дејә президент вурғулајыб.

Мадуро билдириб ки, һеч бир һалда һуманитар јардым ҝөстәрмәк бәһанәси алтында дөвләтин сәрһәдләрини позмаға имкан вермәјәҹәк.

“Биз һеч бир һалда сәрһәдләримизин позулмасына имкан вермәјәҹәјик”, – дејә о сөјләјиб.


521 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP