Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Феврал 2019

Чин ЫЫЫ Дүнја мүһарибәсинә һазырлашыр - Сенатор

Белә ҝөрүнүр ки, сиз (Чин нәзәрдә тутулур) ЫЫЫ Дүнја мүһарибәсинә һазырлашырсыныз.

Буну республикачы сенатор Ҹејмс Инһофе Сенатда чыхышы заманы дејиб. Чин вә Русија илә бағлы динләмәләр заманы сенатор сөјләјиб:

“Сиз бизим мүттәфигләрлә данышыглар апарырсыныз. Билмәк истәјирсиз ки, ЫЫЫ Дүнја мүһарибәси олса, онлар кимин тәрәфини тутаҹаглар”.

Сенатор билдириб ки, рәсми Пекин Ҹәнуби Чин дәнизиндә сүни адалар јаратды ки, лазым билдикдә ораја өз һәрби бирләшмәләрини јерләшдирсин. АБШ исә бу просеси, садәҹә, мүшаһидә етмәклә кифајәтләнди.

Чин Президенти Си Сзинпин исә һәрбчиләрә илк мүраҹиәтиндә ачыг шәкилдә деди ки, бүтүн һәрби бирләшмәләр милли тәһлүкәсизлијин өнәмини дәриндән дәрк етмәли вә дөјүшә һәр ан һазыр олмалыдыр.

Өтән ил истефа верән ҝенерал Бен Һоҹес исә хәбәрдарлыг едир ки, јахын 15 илдә АБШ илә Чин арасында мүһарибәнин олмасы еһтималы чох јүксәкдир. Америка Чин тәһлүкәсини Авропа вә Сакит океанда нејтраллашдырмаг үчүн кифајәт гәдәр ҝүҹә малик дејил.

Сијаси аналитикләр дә хатырладыр ки, АБШ-ын өлкә хариҹиндә 800, Чинин исә јалныз 1 һәрби базасы вар. Чинин һәрби базасы Ҹибутидә јерләшир.

АБШ НАТО-ну Русија сәрһәдләринә гәдәр ҝенишләндириб. Иран, Шимали Кореја вә Венесуелаја проблемләр јарадыр. Бу өлкәләрин исә Чинлә исти мүнасибәтләри вар. Америка Чинә мүнасибәтдә даһа сәрт мөвгедә олмалыдыр. Мәсәлән, рәсми Пекинин јеритдији “Ваһид Чин” сијасәтинә гаршы чыхмалыдыр. Бу сијасәтә ҝөрә Чин Тајваны өзүнүн бир парчасына чевирмәк истәјир.


541 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP