Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Феврал 2019

Ираг парламентиндә АБШ гүввәләринин Ирагдан чыхмасы үчүн имза топланды

Ираг парламентинин мүдафиә вә тәһлүкәсизлик комиссијасынын үзвү Меһди Тәги февралын 10-у вердији ачыгламасында, Америка гүввәләринин Ирагдан чыхарылмасы үчүн ганун лајиһәсинә индијә гәдәр 70 депутатынын имза атдығыны билдириб.

ПарстодајÂ хәбәр верир ки, Меһди Тәги АБШ башда олмагла хариҹи гүввәләрин өлкәдән чыхарылмасыны еһтива едән ганун лајиһәсинин јахын ҝүнләрдә һесабат кими комиссијаја тәгдим едәҹәјини сөјләјиб.
О, Ираг ордусунун баш гәрарҝаһынын рәиси вә баш назиринин Америка гүввәләри илә бағлы мәлуматлары вермәмәси тәгдирдә, онлар һаггында парламентдә сәсвермә кечириләҹәји хәбәрдарлығыны едиб.
Америка гүввәләри 2011-ҹи илдә Ирагда үзләшдији мәғлубијјәтдән сонра бу торпаглардан чыхмыш, амма 2014-ҹү илдә террор тәшкилаты ИШИД илә мүбаризә бәһанәси илә јенидән Ирага әсҝәр ҝөндәрмишдир./дејерлер/


462 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP