Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Мај 2019

ШУШАНЫН ИШҒАЛЫНДАН 27 ИЛ ӨТҮР…

БИЗ ИСӘ ҺӘЛӘ ДӘ "ЛАЗЫМ"Ы ҜӨЗЛӘЈИРИК...

Ермәнистан силаһлы гүввәләринин Русијанын 366-ҹы алајынын 40 зиреһли техникасынын дәстәји илә Азәрбајҹан Республикасынын Шуша шәһәрини ишғал етмәсиндән 27 ил өтүр.

Хатырладаг ки, 1992-ҹи ил мајын 7-дән 8-нә кечән ҝеҹә ермәни һәрби бирләшмәләри 11 мин нәфәрлик гошунла үч истигамәтдән Шуша шәһәринә һүҹум едиб вә Шуша талан олунуб.

Ермәни тәҹавүзкарларынын Азәрбајҹан халгына гаршы төрәтдији нөвбәти күтләви гырғын нәтиҹәсиндә 195-дән чох азәрбајҹанлы шәһид, 102 нәфәр әлил олуб, 165 нәфәр исә иткин дүшүб.

Ишғал нәтиҹәсиндә 289 квадраткилометрлик әрази зәбт олунуб. Дүшмән бир сыра тарихи-мәдәнијјәт абидәләрини талан едиб. 7 мәктәбәгәдәр ушаг мүәссисәси, 22 үмумтәһсил мәктәби, мәдәни-маариф вә кәнд тәсәррүфаты техникумлары, орта ихтисас мусиги мәктәби, 8 мәдәнијјәт еви, 14 клуб, 2 кинотеатр, 3 музеј, туризм базасы, шәрг мусиги аләтләри фабрики дағыдылыб, 20 китабхана јандырылыб, мисилсиз әлјазма нүмунәләри мәһв едилиб, мүгәддәс мәбәд вә мәсҹидләр тәһгир едилиб. Бу сијаһыја дүнја әһәмијјәтли археоложи абидә сајылан палеолит дөврүнә аид Азых мағарасы, Хоҹалыдакы Әсҝәран галасы, Хан мағарасы, Гахал мағарасы, Шуша галасы да олмагла бүтөвлүкдә 279 дини, тарихи вә мәдәни абидә дахилдир.


858 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP