Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Мај 2019

Азәрбајҹанда 8 ил өнҹә вәфат етмиш шәхсә һәрби чағырыш вәрәгәси ҝөндәрилиб

Шамахы рајонунун Авахыл кәндиндә јашајан вә 8 ил өнҹә дүнјасыны дәјишмиш 1987-ҹи ил тәвәллүдлү Ибраһимов Рауф Өтәрхан оғлуна тәкрар һәрби тибби мүајинә комиссијасындан кечмәси үчүн чағырыш вәрәгәси ҝөндәрилиб.

ОНА-нын јерли бүросу хәбәр верир ки, бу барәдә Рауфун бөјүк гардашы Нүсрәт Ибраһимов мәлумат вериб.

Онун сөзләринә ҝөрә, аиләдә үч гардаш олублар: "Мән вә гардашларымдан бири һәрби хидмәтимизи баша вурмушуг. Балаҹа гардашым Рауфун исә ушаглыгдан хәстәлији вар иди вә о елә һәмин хәстәлик сәбәбиндән 2011-ҹи илдә дүнјасыны дәјишиб. Онун өлүмүндән 8 ил кечмәсинә бахмајараг, белә бир һадисә баш вериб. Бизә ән ағры вә аҹы јашадан һалдан бири дә одур ки, Сәфәрбәрлик вә Һәрби Хидмәтә Чағырыш үзрә Дөвләт Хидмәтинин Шамахы рајон шөбәсинин гардашымын адына ҝөндәрдији чағырыш вәрәгәси нәјә ҝөрә Шамахы Рајон Полис Шөбәсинин әмәкдашлары тәрәфиндән бизим евә ҝәтирилиб? Јәни мәним гардашым фәраридир? Белә сәһв ола билмәз”.

Н.Ибраһимов билдирир ки, мәрһум Р.Ибраһимова 2008 вә 2010-ҹу илдә ики дәфә чағырыш ҝәлиб, мүајинәдән кечиб: "О заман гардашымы чағырыш вәрәгәси әсасында һәрби һиссәјә апардылар вә бир ҝүн сонра ону һәрби хидмәтдән ҝери ҝөдәрдиләр ки, бу ушаг хәстә олдуғу үчүн һәрби хидмәтә јарарсыздыр. Јахшы, мән баша дүшмүрәм, һәрбијә јарарсыз диагнозу олса да, гардашма тәкрар 2019-ҹу ил мајын 14-дә һәрби хидмәт үчүн јенидән чағырыш вәрәгәси нәјә ҝөрә ҝәлиб? Бу неҹә олур? Ахы гардашымын өлүм сәнәди вә һәрби билети, хәстәлији һагда бүтүн сәнәдләри Сәфәрбәрлик вә Һәрби Хидмәтә Чағырыш үзрә Дөвләт Хидмәтинин Шамахы рајон шөбәсиндәдир".


823 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP