Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2019

Ермәниләр Пәнаһәли ханын сарајында кеф едир- биз исә “Бута-палаҹ”ларда...

“Палаҹ”а бүрүн, Американын, Авропанын далынҹа сүрүн...

Азәрбајҹанын ишғал алтындакы торпагларында хариҹи дүшмәнләримиз вә өз һакимијјәт һәрисләримизин сајәсиндә гондарылмыш сепаратчы-террорчу режим әлиндә олан диҝәр ҝәзмәли-ҝөрмәли ҝушәләримиз кими Гарабағ ханы Пәнаһәли ханын Ағдам јахынлығындакы галасына да турист ахыныны һәр ил мүмкүн гәдәр ҝүҹләндирмәјә чалышыр.

Модератор хәбәр верир ки, Шаһбулаг әразисиндәки “Тигранакерт” адландырылмыш үзәриндә ермәни бајрағы далғаланан гала-сарајдакы музејин рәһбәринин сөзләринә ҝөрә, һәлә јај башланмамыш ермәниләшдирилмиш Азәрбајҹан тарихи абидәсинә турист ахыны ҝүҹләниб. Бу ҝүнләрдә Ермәнистандан вә Гарабағдан ермәни мәктәблиләрин дә Пәнаһәли ханын галасындакы музејә мүтәмади екскурсијалары тәшкил едилир вә онлар “өз тарихләри”ни әјани шәкилдә өјрәнирләр...

П.С. Биз нәинки Гарабағы, Пәнаһәли ханы, онун галасыны, сарајыны, һәтта өз доғма сөзләримизи дә унутмагдајыг. Артыг он илләрдир ки, шадлыг сарајларынын үзәринә “сарај” јох, “палаҹе” јазырыг... Әсас одур ки, “Бута-палаҹ”да, нә билим, “Гуда-палас”да кеф едәк, јејиб-ичиб башымызы итирәк, ијнәләнәк, гумарда удузаг... Неҹә дејәрләр, “палаҹ”а бүрүн, Американын, Авропанын далынҹа сүрүн...
594 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP