Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Ијун 2019

Русија сәфири: Суријада гејри-гануни һәрби иштираклара сон гојулмалыдыр

Москванын Дәмәшгдәки сәфири Александр Јефимов Русија-Сурија мүнасибәтләрини стратежи достлуг мүнасибәтләри адландырыб вә Сурија дөвләтинин иҹазәси олмадан бу өлкәјә ҝәлмиш һәрби гүввәләрин Суријадан чыхмалы олдуғуну дејиб.
Суријанын “САНА” хәбәр аҝентлијинә мүсаһибә верән сәфир өлкәсинин Суријада јаранмыш бөһранын һәлли истигамәтиндә сәј ҝөстәрдијини, Сурија рәсмиләринин сијаси јол изләмәләринә дәстәк вердијини вурғулајыб.
А. Јефимов Идлибдә вәзијјәтин мүвәггәти олдуғуну вә сон мәгсәд Сурија дөвләтинин бу әјаләтә һакимијјәт һаггынын гајытмасы олдуғуну билдирәрәк дејиб ки, Идлибдә һазыркы дурумун белә галмасына иҹазә вермәк олмаз.
Русија сәфири һәмчинин Суријада гејри-гануни хариҹи һәрби иштирака сон гојулмасына да тәкид едәрәк дејиб: “Русија бу мәсәләнин БМТ ТШ-нын програмында галмасы үчүн бүтүн тәлашларыны ҝөстәрәҹәк.”
Русијалы дипломат Суријаны тәҹриддә сахламаг истәјән бир сыра өлкәләрин инди өз сәһвләринә етираф етдијинә дә тохунараг дејиб: “Бу өлкәләр артыг өз сијасәтләрини дүзәлтмәјә сәј едир. Дәмәшгдә бир нечә сәфирлијин јенидән ачылмасы бу јанашманы ҝөстәрир.”
Сәфир мүсаһибәсинин сонунда ачыглајыб ки, ҝәлән ај Русија вә Сурија өз дипломатик әлагәләринин гурулмасынын 75 иллијини гејд едәҹәк.


353 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP