Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Август 2019

“Арвады ҝировлугда галан кишинин јахшы хијар беҹәрмәси илә гүррәләнмәси бигејрәтликдир...”

Ишғалчы, сепаратчы ермәниләрин дүнјанын һәр тәрәфиндән минләрлә сојдашларыны бизим торпагларымыза, шәһәрләримизә топламагла үмумермәни ојунларынын тәнтәнәли ачылышыны кечирмәси вә орада бир даһа бүтүн дүнјаја Гарабағын Ермәнистанын тәркиб һиссәси олмасыны бәјан етмәси намусу, гејрәти олан һәр бир Азәрбајҹан вәтәндашына од гојду.... Бу, фактдыр... Буна шүбһә ола билмәз...

****

Јенә бәзи јалтаг-јултаг, үтүлү адамлар, пулитологлар, сијаси шәрчиләр-филанлар башлајыб ки, әшши, бу ермәни ојунлары да бош шејди, Пашинјанын Гарабағдакы чыхышы да һакимијјәтини мөһкәмләндирмәк үчүн нөвбәти шоу иди. Бу ҹүр данышыб-данышыб ахырда да јенә дејәҹәкләр ки, “Азәрбајҹан бир гарыш да торпаг вермәјәҹәк, лазым ҝәлсә, ордумуз торпагларымызы ишғалдан азад едәҹәк...”

***

Адама дејәрләр ки, ермәнинин, Пашинјанын, Саакјанын Гарабағда ҝөстәрдији шоудан бирини дә сән ҝет орада ҝөстәр ҝөрәк... Јох, о торпаглара аддымыны баса билмирсәнсә, һеч бир просесә мүдахилә етмәји баҹармырсанса, бары сус, сәсини чыхарыб халгын һејсијјатыјла ојнама...

***

Бәзиләри дә Пашинјанын Ханкәндидә Гарабағы Ермәнистанын тәркиб һиссәси адландырмасындан сонра Азәрбајҹан Хариҹи Ишләр Назирлијинин она сөзлә ҹаваб вермәсини, јахуд бир рәсминин "Ермәнистанын баш назиринин Азәрбајҹанын ишғал олунмуш әразиләринә ганунсуз сәфәр едәрәк Ханкәнди шәһәриндә ”Гарабағ - Ермәнистандыр" сөзләрини гәти шәкилдә рәдд едирик" ҹүмләсини “сәрт, тутарлы ҹаваб” адландырыр...

***

Бәсдир, өзүмүз-өзүмүзү вә халгы 25 илдән чохдур алдатдығымыз, ҹәнаблар, ханымлар, јолдашлар! Торпағы 30 илдир ишғал алтында галан халгын сәрт ҹавабы сөзлә олмур, силаһла, ракетлә, топла, танкла олур...

***

1987-1988-ҹи илләрдә Гарабағ “проблеми” суперҝүҹләр тәрәфиндән јениҹә гондарыланда да “әшши” дејәрәк ермәниләрин Азәрбајҹан торпагларыны ишғал етмәсини “нағыл”, адландырырдыг, инди исә Пашинјанын Гарабағын Ермәнистана бирләшдирилмәси барәдә бәјанатыны “утопија” кими дәјәрләндиририк...

***

Ҹәнаблар, ханымлар, артыг 25-26 илдир ки, нәинки Дағлыг Гарабағ, Азәрбајҹанын диҝәр әтраф 7 бөлҝәси дә де-факто Ермәнистана бирләшдирилиб. Галыр бу ҝерчәклији һүгуги сәнәдләрлә де-јуре етмәк – буну да супер ҝүҹләрин иҹазәси олмадан Ирәванын етмәси һәләлик мүмкүн дејил. Чүнки мүнагишәнин белә гејри-мүәјјән вәзијјәтдә узанмасы һәлә һәмин ҝүҹләрә лазымдыр. Одур ки, һазыркы шәраитдә бизим Ирәваны, Зәнҝәзуру азад едәҹәјимиз барәдә популист бәјанатларымызы “утопија” адландырмаг даһа доғру оларды...

***

Әҝәр һүгуги-тарихи Азәрбајҹан торпагларында ијунда кечирилмиш “ҸОНИФА” Авропа футбол чемпионатыны вә һазырда кечирилән 7-ҹи үмумермәни ојунларыны дурдурмаға ҝүҹүмүз јетмирсә, сентјабрда кечириләҹәк “бәләдијјә сечкиләри”ни дә бу минвалла јола верәҹәјимизи билириксә, јахшы олар ки, бир нечә кәлмә һүгуги ҹаваб вердикдән сонра сусаг. Бунун ардынҹа һәр һансы уғурдан, гәләбәдән, нә билим, сәрт ҹавабдан данышмајаг. Бунун әвәзиндә сакитҹә сәфәрбәр олунаг, ҝүҹ топлајаг вә ҝөзләнилмәдән илдырымсүрәтли савашла торпагларымызы азад етмәјә чалышаг. Јох, буна да “бејнәлхалг вәзијјәт” имкан вермирсә, јенә сусмаг мәсләһәтдир...

***

Үмумијјәтлә, торпағы ишғал алтында галан өлкәнин, халгын һәр һансы диҝәр саһәдә уғурдан, инкишафдан ағыздолусу данышмасы чох бајағы, ҝүлүнҹ сәсләнир. Лап доғрудан да һәр нә гәдәр уғур әлдә етсә, белә...

***

Әҝәр бу ҝүн Шушаны, Кәлбәҹәри, Лачыны, Мурову, Дәлидағы, Ишыглы дағы, Кирси, Һочазы, Сарыбабаны, Зијарәт дағыны азад едә билмириксә, иннән белә, Нју-Јоркдакы кечмиш “әкиз гүлләләр”ин, јахуд Дубајдакы Хәлифә бүрҹүнүн Бакыда охшарыны јаратсаг да, лап вәтәндашымызы космоса учурсаг да, фајдасы јохдур... Чүнки бу, итирилмиш үмуммилли гејрәтимизи әвәзләмәјәҹәк. Өнҹә халгын Гарабағда тапданмыш намусуну, гүруруну, вүгарыны гајтармаг, бәрпа едиб уҹалтмаг ҝәрәкдир... Ахы диҝәр мүсәлман, түрк халглары кими, Азәрбајҹан халгы үчүн дә тарихән торпаг, Вәтән намус, гејрәт һесаб олунуб... Неҹә ки, ана, аилә, өвлад, гыз намус-гејрәт сајылыб вә сајылыр...

***

Анасы, јахуд арвады, гызы илләрлә дүшмән ҝировлуғунда галан киши ҹинсиндән олан адамын јүзләрлә гојун-кечи сахламасындан, бағында, бостанында боллуҹа вә кејфијјәтли гоз-фындыг, алма-армуд, картоф-соған, помидор, хијар, бадымҹан, бораны јетишдирмәсиндән данышмасы нә гәдәр бајағы, нә гәдәр ҝүлүнҹ, лап дүзүнү десәк, хошгејрәтлик, бигејрәтлик кими сәсләнир... Әлбәттә, әҝәр о кишинин(?) өзү, доғмалары, өвладлары јашадығы топлумда намус, гејрәт, виҹдан кими әхлаги дәјәрләр өз функсијасыны итирмәјибсә...

***
Бәшәри, ислами, милли мәнәви-әхлаги категоријаларыны итирмиш топлум вә ону тәмсил едән киши(?) үчүн исә, әлбәттә, нәинки торпаг иткиси, Вәтән, һеч шәхси әхлаги-мәнәви иткиләр дә, мәсәлән, анасынын ҝиров дүшмәси, јахуд арвадынын, гызынын ҝүндә бир кишинин, оғланын јатағында јатмасы да она фәрг етмәјәҹәк вә о иришә-иришә ағзына ҝәләни данышыб ҝәрәксиз һәјатыны давам етдирәҹәк...

Аллаһ Өзү бизләрә бир халг олараг иман, ағыл, гејрәт вә тәпәр версин!..

Султан Лачын


592 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP