Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Август 2019

Ајәтуллаһ Амили: Азәрбајҹанда јени нәсил һүсејнчидир

Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили Әрдәбилин ҹүмә намазы хүтбәләриндә дејиб: “Азәрбајҹан Республикасында јени нәсил һүсејнчидир вә бу, ҝөзәл ҝәләҹәји мүждә верир.”

Вәлијји-фәгиһин Әрдәбил әјаләтиндә нүмајәндәси Ајәтуллаһ Сејид Һәсән Амили бу һәфтәнин ҹүмә намазы хүтбәләриндә танынмыш әрдәбилли мәддаһ Мәһәммәдбагир Мәнсуринин вәфатына ишарә едәрәк дејиб: “Өтән һәфтә һәзрәт Әба Абдуллаһ Һүсејн (ә) бөјүк гүдрәт нүмајиш етдирди. Имам Һүсејн (ә) гапысынын бир хидмәтчиси дүнјадан ҝетди. Онун ҹәназә намазында, дәфн мәрасиминдә вә хәтм мәҹлисиндә ҹәмијјәтин издиһамлы иштиракы доғрудан да һејрәтләндириҹи иди. Бу издиһам ҝөстәрди ки, бизим халгымыз һүсејнчи бир халгдыр вә Имам Һүсејнә (ә) севҝи онларын бүтүн вүҹудуну бүрүјүб. Мәһәррәм, Тасуа, Ашура вә Әрбәинин издиһамлы топлантысы бу өлкәдә дини вә һүсејнчи кимлији ҝөстәрир.”

Әрдәбилин имам ҹүмәси әлавә едиб: “Дәфн мәрасиминдә Азәрбајҹан Республикасындан да әзиз гонаглар иштирак едирди. Онларын бу иштиракы чох мәна дашыјырды. Иштирак едә билмәјәнләр дә “Вотсап” васитәсилә башсағлығы верирдиләр.”

Азәрбајҹан Республикасындан бир нәфәр мәнә зәнҝ едиб деди ки, ахшам јатмамышам вә дајанмадан ағламышам. Сонра деди: Оғул вар евдән ҝедәр, оғул вар елдән ҝедәр. Мәнсури елдән ҝедән оғуллардан иди.”

Һәзрәт Ајәтуллаһ Амили даһа сонра дејиб: “Азәрбајҹан Республикасындан мәнә дәфәләрлә мәрһум Мәһәммәдбагир Мәнсуријә ҝөрә ҝениш шәкилдә әзадарлыг мәҹлиси тәшкил етдикләрини, онун үчүн вәһшәт намазы гылдыгларыны, ҹүмә намазларында ону јад етдикләрини билдирдиләр, бәзиләри једди, бәзиләри дә гырх мәрасиминдә иштирак етмәк истәдикләрини дејирдиләр. Һәтта Мәшһәд зијарәтинә ҝәлмиш Русијада јашајан азәрбајҹанлылар гајыданда өз јолларыны Әрдәбилдән салараг онун мәзарыны зијарәт етдиләр.”

Һәзрәт Ајәтуллаһ Амили вурғулајыб: “Биз бу бөјүк һиммәтдән бир инҹә һәгигәти кәшф едирик вә о да будур ки, Азәрбајҹан Республикасы Имам Һүсејн (ә) өлкәсидир вә Азәрбајҹанда јени нәсил һүсејнчидир. Бу, ҝөзәл ҝәләҹәји мүждә верир. Диҝәр кимликләр ардынҹа оланлар бу мәсәләјә диггәт едәрәк, су үзәринә јаздыгларыны вә дәлик сугабына үфүрдүкләрини билсинләр./гафгаз.ир/аз/


531 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP