Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Август 2019

Дуздан чох истифадә етмәк өмрү гысалдыр - ХӘБӘРДАРЛЫГ...

Дуздан чох истифадә етмәк өмрү гысалдыр.

Түркијәдә ич хәстәликләри һәкими профессор О.Әрк бу һагда ачыглама вериб. Профессорун сөзләринә ҝөрә хәрчәнҝ, јүксәк тәзјиг, үрәк тутмасы вә сүмүк әримәси кими хәстәликләр дуздан чох истифадә етдикдә инсан организминә јол тапыр:

“Һәддиндән артыг дуз гәбул етмәк һәр ил дүнјада 4 милјон инсанын һәјатына сон гојур. Түркијә Јапонија илә бирликдә ҝүндә 16-18 грам дуз гәбул етмәклә илк сырада јер алыр. Дуз организм үчүн лазымдыр, чүнки дамарларда вә әзәләләрдә даралманы тәмин едир. Ајрыҹа һүҹејрәјә гида маддәләринин дахил олмасыны тәмин едир. Буна ҝөрә дә анҹаг ҝүндә 3-5 грам дуза еһтијаҹымыз вар”.

Профессорун сөзләринә ҝөрә чохлу дүз гәбул етмәк ифлиҹ хәстәлијинә дә сәбәб олур:

“Нормадан артыг дузда истифадә етмәк мәдә хәрчәнҝинә, сүмүк әримәсинә дә сәбәб олур. Бунунла јанашы, бөјрәкләрә зәрәр верир, ајрыҹа ган тәзјигини галдырараг инфаркт вә ифлиҹ рискини дә артырыр. Буна ҝөрә дә һәддән артыг дузла гидаланмагдан гачмаг лазымдыр”.


714 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP