Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Октјабр 2019

Путин пычылдады: "Һеч кимә демә"

Русија Президенти Владимир Путинин өтән ҝүн америкалы журналистлә етдији зарафат Вашингтонда тәшвишә сәбәб олуб.

НБҸ Неwс телеканалынын мүхбри Кир Симмонс “Русија енерҝетика һәфтәси” адлы форумда Путиндән Русијанын ҝәлән ил АБШ-да кечириләҹәк президент сечкиләринә мүдахилә планлары һагда сорушуб.

Путин америкалы журналистә пычылты илә дејиб: “Сизә бир сирр ачырам: бәли, һөкмән буну едәҹәјик ки, сизи неҹә лазымса әјләндирәк. Амма бу һагда һеч кимә демәјин. Јахшы?”

Ардынҹа о, әлавә едиб ки, Русија өз проблемләринин һәлли илә мәшғулдур вә башга өлкәләрин ишләринә гарышмаг нијјәтиндә дејил. Һәрчәнд Путин истисна етмәјиб ки, АБШ-да 2020-ҹи ил президент сечкиләри кампанијасындан сонра да Москваны мүдахиләдә ҝүнаһландыранлар тапылаҹаг.

Лакин АБШ Дахили Тәһлүкәсизлик Назирлијиндә Путинин зарафатыны зарафат кими јох, ҹидди гәбул едибләр вә хариҹдән јөнәлән истәнилән тәһдиди алмаға һазырдырлар. Назирлик бу барәдә билдириб: “Бизим һөкумәтин әлинин алтында бунун (Русијанын мүдахиләсинин) гаршысыны алмаг үчүн бүтүн аләтләр вар”.

Гејд едәк ки, Русијанын 2016-ҹы ил президент сечкиләринә Доналд Трампын хејринә мүдахиләси әтрафында сијаси галмагал һәлә дә сәнҝимәјиб. Хүсуси прокурорун ики илә јахын апардығы тәһгигатда Трампын Русија илә ҝизли ишбирлијинә даир тутарлы сүбутлар тапылмаса да шүбһәләр гүввәсиндә галыр.


580 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP