Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2019

Өвладынызын тез-тез хәстәләнмәсинин гаршысыны ала биләрсиз. Педиатрдан төвсијә

Бир чох валидејнләр өвладларынын тез-тез хәстәләнмәсиндән шикајәтлидирләр.

Һава шәраити, јајылан вирусла јанашы, верилән гидалар да ушагларын иммун системинин зәифләмәсинә, нәтиҹәдә исә даһа тез-тез хәстәләнмәсинә сәбәб олур.

Түркијә медиасынын хәбәринә ҝөрә, һәким Ајшенур Каја ушагларын сағламлығы наминә гида сечиминә хүсуси диггәт едилмәсинин ваҹиблијиндән данышыб. Онун сөзләринә ҝөрә, тәркиби пробиотикләрлә зәнҝин олан гидаларын (сүд мәһсуллары, кәләм туршусу) гәбулу иммун системинин даһа да мөһкәмләнмәсинә көмәк едир.

Ајшенур Кајанын сөзләринә ҝөрә, бағырсаг флорасы позулдугда ушагларын сәһһәти хәстәлијә даһа чох һәссас олурлар.

"Валидејнләрә өвладларына һазыр гидалар вермәмәји, бундан башга бөјүкләрин дә севәрәк једији мүхтәлиф әдвијјатлардан ибарәт мағаза гидаларындан имтина етмәји төвсијә едирик.

Ушагларын сағлам бөјүмәси үчүн валидејнләр гида менјусу һазырламалыдыр. Бу заман бәзи гидалар һәмин менјудан узаглашдырылараг јениси илә әвәзләнмәлидир. Валидејнләрә төвсијә едирәм ки, өвладларына зејтун јағы, соған, сарымсаг вә тәрәвәзлә зәнҝин хөрәкләр биширсинләр" – дејә һәким әлавә едиб.


852 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP