Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2019

Хашдан ваз кечә билмәјәнләрә 15 фајдалы мәсләһәт: Дүзҝүн јејилмә гајдасы...

Хаш Орта Шәрг вә Ҹәнуби Гафгаз мәтбәхинин ән чох севилән јемәкләриндән биридир. Хаша дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә фәргли адлар верилиб. Хашын һазырланма просеси хејли вахт вә зәһмәт тәләб едир.

Түркијәли доктор Ҹанан Каратај хашын һәтта ушаглара вә хәрчәнҝ хәстәләринә дә фајдалы олдуғуну билдириб.

Онун сөзләринә ҝөрә, јағы вә калориси олдугҹа јүксәк олан хаш илк нөвбәдә инсан организминә бол енержи верир:

"Хаш ушаглар үчүн дә фајдалыдыр. Онун тәркибиндәки маддәләр инкишаф мәрһәләсиндә олан ушаглар үчүн фајдалыдыр. Хәрчәнҝ хәстәләринин мүалиҹәдән мүсбәт нәтиҹә әлдә етмәләриндә хашын мүсбәт тәсири вар. Хәрчәнҝ хәстәлији илә мүбаризәдә һәдсиз фајдалы олан коллаҝен адлы маддә хашын тәркибиндә болдур. Чүнки бу маддә әсасән сүмүк сујунда, хашда вә тојуг шорбасында олур. Бу сәбәбдән хәрчәнҝ хәстәләри үчүн хаш олдугҹа фајдалы бир јемәкдир".

Бундан әлавә халг арасында белә бир фикир вар ки, бир инсанын голу сынанда вә ја чыханда она хаш јемәк мәсләһәт ҝөрүлүр. Арашдырмаларымыз ҝөстәрир ки, бу, һәгигәтән дә беләдир. Сүмүкләрин ҝүҹләнмәсиндә хашын фајдалы олдуғу гәнаәтинә ҝәлмәк олар. Ҹанан Каратај көкәлмәк арзусунда оланлара да хаш јемәји мәсләһәт ҝөрүр:

"Амма кимләр ки, көкәлмәк истәмир, онларын хаш јејәндән сонра пијада ҝәзмәләри, јахуд физики ишлә мәшғул олмалары ваҹибдир".

Ҹ. Каратај дејир ки, хаш сојугвурмадан әзијјәт чәкәнләрин мүалиҹәсинә дә мүсбәт тәсир ҝөстәрир:

"Хашы бир нөв витамин депосу һесаб етмәк олар. Тәркибиндәки маддәләр, витаминләр сојугвурмадан сүрәтли шәкилдә хилас олмаға имкан верир".

Докторун сөзләринә ҝөрә, хаш сүмүкләри ҝүҹләндирмәклә, инкишаф етдирмәклә јанашы, сүмүк ағрыларыны да азалдыр.Хашын јанында лимон, сарымсаг, турп кими тәрәвәзләрдән истифадә холестролу вә тәзјиги низамлајыр. Калсиум, магнезиум вә фосфор чатышмазлығындан гајнагланан проблем јашајанлар үчүн хаш идеалдыр.

Ган азлығындан әзијјәт чәкәнләр тез-тез хаш јемәклә бу проблеми тәдриҹән арадан галдырмыш оларлар. Давамлы олараг хаш јејән инсанларын үз дәриси дә сағламлашыр, гүсурсуз ҝөрүнүр. Хаш Омеҝа-3 бахымындан да олдугҹа зәнҝиндир. Хаш гыш ајларында артан хәстәликләрә гаршы галхан ролуну ојнајыр.

Бундан әлавә хашын организмә ашағыдакы фајдалары да вар:

- Хаш организмә ҝүҹ верир, организми мөһкәмләндирир, зәифлији арадан галдырыр.

- Хаш бејин үчүн ән фајдалы јемәкләрдән биридир. Онун тәркибиндә Б групу витаминләри, глисин вә полидојмамыш јағлы туршулар вар. Бу маддәләр бејинин сағламлығыны вә нормал фәалијјәти үчүн олдугҹа ваҹибдир.

- Хашын тәркибиндә олан глисин аминтуршусу стреси вә ҝәрҝинлији азалдыр, сакитләшдирир, јухуну тәнзимләјир.

- Б групу витаминләри илә зәнҝин олан хашын ганазлығындан әзијјәт чәкәнләрә дә фајдасы вар.

- Хашын тәркибиндә олан коллаҝен дәрини, бирләшдириҹи тохумалары, бағ вә ојнаглары сағлам вә ҹаван едир.

- Ојнаг проблемләри, остеохондроз кими позулмалары олан инсанлар мүтләг хаш јемәлидир. Хаш ојнагларын вә фәгәрә арасы дикләрин дағылмасыны ләнҝидир.

- Хашын тәркибиндә олан лизин аминтуршусу калсиумун мәнимсәнилмәсини јахшылашдырыр, иммунитети мөһкәмләндирир, дамарлары ҝенишләндирир.

- Хаш сачлары даһа сағлам едир, онларын узанмасыны сүрәтләндирир.

Бүтүн бу фајдалы хүсусијјәтләрә бахмајараг хаш кифәјәт гәдәр "ағыр" јемәк олдуғунда ону тез-тез вә чох јемәк төвсијә едимир./медиҹина/


729 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP