Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Нојабр 2019

Пејғәмбәримизин (с) ҝүндәлик һәјатда һамымыз үчүн нүмунә олан 10 хүсусијјәти...

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) – һәјатымызын һәр бир саһәсиндә өрнәк ҝөтүрә биләҹәјимиз инсандыр. Бу даһи инсанын һәр бир рәфтары, данышығы, әхлагы бүтүн мүсәлманлар үчүн нүмунә олмалыдыр.

Бәс бу әмәлләр һансылардыр?

1. Данышыг вә рәфтарда. “Шүбһәсиз, Аллаһа вә ахирәт ҝүнүнә (гәлбдә вә әмәлдә) үмид бәсләјән вә Аллаһы чох зикр едәнләр үчүн Аллаһ Рәсулунун рәфтарында һәјат өрнәји вә нүмунәси вардыр”. (“Әһзаб” 21).

Биз Пејғәмбәрдән (с) рәфтар вә данышыгларымызда өрнәк ҝөтүрмәлијик. Чүнки Һәзрәт (с) һәмишә дүз данышар вә рәфтарлары Аллаһ бәјәнән оларды.

Бәс биз неҹә, беләјикми? Әҝәр Һәзрәтдән (с) өрнәк ҝөтүрсәк, һәр бир инсан Һәзрәтин (с) рәфтары кими рәфтара, данышығы кими данышыға малик ола биләр. Садәҹә сәј ҝөстәрмәк лазымдыр.

2. Паклыг вә заһири ҝөрүнүш. Динимиз бујурур ки, һәр бир мүсәлман паклығына вә зинәтләнмәсинә диггәт ҝөстәрмәлидир. Чүнки Аллаһ Тәала Өз бәндәләринин ҝөзәл олмасыны истәјир. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Аллаһ чиркин олмағы вә чиркли олмағы дүшмән биләр”.

3. Мисвак етмәк. Ағзын ҝиҝијенасына әмәл етмәк – инсанын сағламлығына тәсир едән амилләрдәндир. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Аллаһ тәрәфиндән мисвакла бағлы о гәдәр ҝөстәриш алдым ки, горхдум ки, мәнә ваҹиб олсун”.

4. Әтирләнмәк. Әтирдән истифадә етмәк – руһу тәравәтләндирәр вә севиндирәр. Һәзрәт Рәсули-Әкрәм (с) һәмишә әтирдән истифадә едәрди. Онун әтринин ијиндән инсанлар баша дүшәрдиләр ки, һәмин јердән Пејғәмбәр (с) кечмишдир.

5. Ҝиҝијенаја риајәт етмәк. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) шәхси ҝиҝијенасына һәмишә диггәт ҝөстәрәрди. О, мүбарәк башыны сидрлә јујар, әтирләнәр вә тәмиз палтар ҝејинәрди. Һәр ҹүмә ҝүнү дырнагларына тутарды.

6. Јемәк јемәкдә. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) немәтләрә гаршы хүсуси еһтирама малик иди. Она ҝөрә дә јејән вә ичән заман исрафдан узаг олмағы төвсијә едәрди. Өзү дә чох јемәк јемәзди. Чүнки исраф етмәкдән гачарды.

7. Палтар ҝејинмәсиндә. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) ҝејимләринә хүсуси диггәт ҝөстәрәрди вә ән чох памбыгдан олан ҝејимләр ҝејинәрди. Имам Әли (ә) бујурур: “Памбыг палтарлар ҝејинин, чүнки Аллаһ Пејғәмбәринин (с) ҝејимидир”.

8. Намаза ешгиндә. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) Әбузәрә бујурур: “Еј Әбузәр! Аллаһ Тәала ҝөзүмүн нуруну намазда гәрар вермишдир. Ону мәним үчүн севимли етмишдир, неҹә ки, јемәји аҹ вә сују тәшнә үчүн севимли етмишдир”.

9. Ҹамаат намазында. Һәзрәт Пејғәмбәр (с) ҹамаат намазында инсанларын сыраја дүзәлмәсинә хүсуси диггәт ҝөстәрәрди. Истәјәрди ки, намазгыланлар ҹәрҝәләриндә нәзмә малик олсунлар вә һеч бир әјрилик ҝөзә дәјмәсин.

Һәзрәт (с) намаздан әввәл мүбарәк әлләрини мүсәлманларын чијнинә гојар вә бујурарды: “Нәзмли вә саф дајанын. Әкс һалда гәлбләриниз мүнагишәјә дүчар олар”.

10. Гуран охумагда. Имам Әли (ә) бујурур: “Аллаһын Рәсулу (с) “Әла” сурәсини севәрди вә бујурарды: ““Сүбһәналлаһи Рәбби Әла” ајәсини илк олараг Микајил (ә) сөјләмишдир”. (Тебјан)/дејерлер/


351 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP