Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Феврал 2020

Сечкиләрдә иштирак етмәклә бағлы бәзи фигһи суал-ҹаваб

İмам Хомејни:
“Бәзи вахтлар сечкиләрдә иштирак етмәмәк, јахуд она ҝөз јуммаг бүтүн бөјүк ҝүнаһларын фөвгүндә дуран бир ҝүнаһдыр. Һадисә баш вермәздән өнҹә һәмин һадисәјә чарә гылмаг лазымдыр. Әкс тәгдирдә һадисәнин гаршысыны алмаг һамынын әлиндән чыхар. Бу шәри, милли вә инсани бир вәзифәдир вә һамы она әмәл етмәлидир. Бизим һамымыз сечкиләрдә иштирак етмәлијик.”

Ајәтуллаһ әл-үзма Хаменеи
Суал: 1. Кафир өлкәсиндә милли сечкиләрдә иштирак етмәк иҹазәлидирми?
2. Әҝәр иҹазәлидирсә, башга шәхсә дејил, тәкҹә мүсәлманларын бәзи мәсәләләрдә (мәсәлән хариҹи гүввәләрин Ирагдан чыхмасы) ону дәстәкләдији вә тәсдиг етдији намизәдә сәс вермәк олармы?
Ҹаваб: 1 вә 2. Гануни иҹтимаи вә сијаси ишләри өһдәсинә алмаг үчүн Милли Мәҹлис намизәдләринә сәс вермәјин ирады јохдур вә бу мәсәләдә мүсәлман вә гејри-мүсәлман намизәд арасында фәрг јохдур.
Суал: Сечки вахтларында ујғун намизәди танымаг үчүн онларын кечмиш вә һазыркы нөгсан, ејб вә үстүнлүкләри арашдырылмалыдыр ки, лајиг шәхс тапылсын. Даһа сәлаһијјәтли шәхси сечмәк үчүн намизәдләрин архасынҹа данышмаг олармы? Мејар нәдир?
Ҹаваб: Сечкиләрә бағлы олан мәсәләләрдә мәсләһәтләшмә һәддиндә ејби јохдур.
Суал: Диҝәр өлкәләрдә кечирилән сечкиләрдә иштирак едиб-етмәмәјин һөкм нәдир? Бу һөкмдә ислами вә гејри-ислами өлкәләр, өлкәнин рәсми сечкиләри вә кичик гејри-рәсми сечкиләр арасында фәрг вармы? Әҝәр фәрг варса, онларын һәр биринин һөкмү нәдир?
Ҹаваб: Үмумијјәтлә, фәсадын, јахуд артыг фәсадын гаршысынын алынмасына сәбәб олаҹаг сечкиләрдә иштирак етмәк ваҹибдир. Һабелә, Ислам вә мүсәлманларын зәифләнмәсинә сәбәб олаҹаг сечкиләрдә иштирак етмәмәк ваҹибдир.

Ајәтуллаһ әл-үзма Систани
Сечкиләрдә иштирак етмәк шәри бахымдан ваҹибдир вә онда иштирак етмәмәк бағышланылмаз бир ишдир. Әҝәр бир кәс намаз гыла билмәсә, јахуд оруҹ тута билмәсә, онун гәзасыны јеринә јетирә билмәси мүмкүндүр, лакин сечкиләрдә иштирак етмәмәк гәзасы олмајан бир ваҹиб әмәлдир.

Ајәтуллаһ әл-үзма Шүбејр Зәнҹани
Бурада мүхтәлиф мәсәләләр ола биләр. Әҝәр һагг мәзһәбин јашамасы сечкиләрдә иштирак етмәјә бағлы олса, јахуд иштирак етмәмәк топлумда бөјүк фәсада сәбәб оларса, иштирак етмәк лазымдыр.

Ајәтуллаһ әл-үзма Мәкарим
Суал: Сечкиләрдә иштирак етмәмәјин дини бахымдан ирады вармы? Әҝәр ирады варса, ағ сәс вермәк олармы?
Ҹаваб: Сечкиләрдә иштирак етмәмәк иҹазәли дејил.
Әҝәр бир кәсә етимад ҝөстәрә билмәсә, ағ сәс верә биләр.
Суал: Сечки вахтларында сәһв тәфәккүрлү, сијаси, әхлаги, мадди бахымдан фәсадлы олан намизәдә ҹамаатын сәс вермәмәси үчүн онун һәмин саһәләрдәки ејбләрини ачмаг олармы?
Ҹаваб: Белә намизәдләрә сәс вермәклә бағлы мәсләһәтләшмә мәгамында олса, ејби јохдур. Лакин онларын хүсусијјәтләрини ачыгламаг лазымдыр, нәинки онлара гаршы һөрмәтсизлик, тәһгир, ја Аллаһ етмәмиш төһмәт вурулмуш олсун.
Суал: Сечкиләрдә иштирак етмәмәк ҝүнаһдырмы?
Ҹаваб: Бәли, шәри бир үзр олмадан иштирак етмәмәк иҹазәли дејилдир.
Суал: Һеч бир һөрмәтсизлик, ифтира, јалан мәлуматын јајылмасы вә с. мәзмунлу мәсәләләр олмадан Мәҹлис нүмајәндәлији сечкиләри тәблиғатына гаршы тәхрибатчы һәрәкәт етмәк олармы?
Ҹаваб: Башгаларына гаршы тәхрибат, нә сечкиләрдә, нә дә ондан башга мәсәләләрдә ––истәр јалан мәлуматларын јајылмасы вә ја тәһгир етмәклә олсун, истәрсә дә бу харакетерли мәсәләләр олмадан– иҹазәли дејил.


322 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP