Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Феврал 2020

Талибан: “АБШ Әфганыстандан чыхмаса, ону чыхартмалы олаҹағыг”

Әфгныстандакы Талибанын һәрәкатынын Сијаси мүшавири вә бу групун мүзакирә групунун башчысы Молла Әбдүлгәни Бәрадәр АБШ гүввәләринин Әфганыстандан чыхмалы олдуғуну билдириб.

Меһрә хәбәр верир ки, АБШ-ын ПБҸ каналына данышан Молла Әбдүлгәни Бәрадәр, бир даһа Талибанын мөвгејини вурғулајараг, белә дејиб: “Бир ҝүн АБШ, Әл-Гаидәнин лидери Усамә бин Ладенин мөвҹудлуғу вә фәалијјәти бәһанәсијлә өлкәмизә ордусуну јығды, амма өзү Усамә бин Ладени гоншу өлкә Пакистанда тәһлүкәсиз бир евдә хүсуси тәјинатлы дәстәләрлә өлдүрдү. Инди бу һәдәфин арадан галхмасы вә 18 илдир Әфганыстана орду јығмағын вә бу өлкәни ишғал етмәјин бир сәһв олдуғунун етираф едилмәсиндән сонра, онларын вәтәнимиздән чыхмаларынын вахты чатмадымы?

Мүһарибә бүтүн АБШ бирликләри Әфганыстандан чыхдығы вахт сона чатар вә бу мөвзуда әсла онлара јалвармајаҹағыг, анҹаг әҝәр Гызыл ордунун ишғалчылары өзләри ҝетмәзсә, һәтта узун илләр давам етсә дә, онлары бу өлкәдән чыхармаг мәҹбуријјәтиндә галаҹағыг”./дејерлер/


288 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP