Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Феврал 2020

Түркијәјә бағлы террорчулар Идлибдә ағыр тәлафат верди

Сурија вә Русија гырыҹылары Идлибин шәргиндә Түркијәјә бағлы 60 террорчуну мәһв едиб.
Сурија ордусунун Идлибин шәргиндә террорчулара гаршы әмәлијјатлары давам едир.
Сурија ордусунун 25-ҹи хүсуси әмәлијјат бригадасында олан һәрби мәнбә террорчуларын Мәаррат ән-Нумана гаршы һүҹум планынын накам галмасыны билдириб.
Һәрби мәнбә “Спутник”-ә вердији ачыгламасында дејиб: “Түркијәјә бағлы Һејәту тәһрир әш-Шам вә диҝәр террорчу груплар Сурија ордусунун Мәаррат ән-Нуманда јерләшән мөвгеләринә һүҹум етмәк истәјиб. Бунунла ејни заманда Русија кәшфијјат тәјјарәләри чохлу сајда террорчунун Дејр Сунбул гәсәбәси јахынлығында топлашдығыны вә чохлу һәрби техникаја саһиб олдугларыны мәлумат вериб. 80 террорчу 5 бәрабәр група бөлүнәрәк бир истигамәтдә топлашмышды. Сурија вә Русија гырыҹылары бу террорчулара зәрбәләр ендирди. Бу һүҹумда 60 террорчу өлдү вә галанлары јараланды. 8 зиреһли техника, о ҹүмләдән Түркијәнин террорчулара вердији һәрби техникалар мәһв едилди.”
Һәрби мәнбә әлавә едиб: “Террорчуларын бу һүҹуму илә ејни заманда Ҹәбһәтүн-нүсрә вә Әҹнадул-Гафгаз террор груплары да Суријанын Сәрагиб шәһәриндәки мөвгеләринә һүҹум етдиләр. Сурија ордусу террорчуларын бу һүҹумуну да дәф етди. Ән-нүсрә террорчулары әввәл Нејрәб гәсәбәсиндә ирәлиләсә дә дөјүшүн давамында суријалы гүввәләр бу гәсәбәдә нәзарәти там әлә алдылар.”
Сурија ордусу 20 ҝүнә јахындыр ки, Идлиб истигамәтиндә динҹ әһалијә диван тутан террорчулара гаршы әмәлијјата башлајыб. Түркијә Идлибдә јерләшән вәһши террорчулары мүдафиә етмәк үчүн әлиндән ҝедәни етмәјә чалышса да, суријалы гүввәләр гаршысында иткиләр вермәси, онун өзүнү итирмәсинә сәбәб олмушдур.


251 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP