Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Феврал 2020

Пелоси: Трампын Ирана гаршы дүшмәнчилији әсҝәрләримизин ҹаныны тәһлүкәјә салыр

Америка Нүмајәндәләр Мәҹлисинин сәдри Трампын Ирана гаршы һәрби сәлаһијјәтләринин азалдылмасы илә бағлы гәбул едилмиш гәтнамәни изаһ едиб вә ону Америка халгынын әмин-аманлығынын горунмасы истигамәтиндә бир аддым адландырыб.
Ненси Пелоси дејиб: “Бизим Конгрес үзвү олараг илк вәзифәмиз Америка халгынын әмин-аманлығыны тәмин етмәкдир.”
Пелоси вурғулајыб: “Президентин Конгреслә мәсләһәтләшмәдән Ирана гаршы дүшмәнчилк үзүндән вердији ағылсыз гәрарлары бизим һәрбчиләримизин, дипломатларымызын вә диҝәрләринин ҹаныны тәһлүкәјә салыр. Бунунла белә, дөвләт мүәјјән стратеҝијасынын олмадығы вә бунун һәрбчиләрә гаршы јаранан тәһлүкәләри үзүндән нечә һәфтәдир ки, Конгреси вә Америка халгыны анлашылмаз вәзијјәтдә сахлајыб. Иранын интигам һүҹуму нәтиҹәсиндә 100-дән чох һәрбчимиз бејин зәрбәсинә дүчар олуб. Ејни һалда президент буну инкар едир вә ону “баш ағрысы”, “гејри-ҹидди” адландырыр.”
Нүмајәндәләр Палатасынын спикери бәјанатын сонунда дејиб: “Президент Конгрес вә Америка халгыны динләмәлидир, халгын мәнафеини вә ҹаныны горумаг үчүн ҝәрҝинлији арадан галдыран стратеҝијада Конгреслә әмәкдашлыг етмәлидир. Мүһарибә Америка вә дүнја үчүн дөзүлмәздир.”
Хатирладаг ки, дүнән Америка Конгреси президентин Ирана гаршы һәрби сәлаһијјәтләрини мәһдудлашдырды вә бу гәтнамәјә ҝөрә, президентин Ирана гаршы һәр һансы һәрби һәрәкәти үчүн Конгресдән иҹазә алынмалыдыр.


378 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP