Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Ијун 2014

Совет трансформаторлары нә вахт дәјишәҹәк?

Һәр ил Совет трансформаторларыны дәјишмәк үчүн ајрылан пуллары кимләр јејир?

Азәрбајҹанын бу кәнди ишыгсыз галыб

Бир нечә ҝундур Бејләганын Әмирзәјидли кәндинин бир һиссәсиндә исиг јанмыр.

Бу һагда сајтын гајнар хәттинә кәнд сакинләри хәбәр вериб. Сакинләрин билдирдијинә ҝөрә, кәнддә ишығын олмамасына сәбәб трансформаторун јанмасыдыр. Сакинләр әлагәдар органлара мүраҹиәт етсә дә һәлә онларын көмәјинә ҝәлән јохдур. Әлагәдар органларын мәсулијјәтсизлији сәбәбиндән 34 ев ишыгсыз галыб. Кәндин үҹдә бир һиссәсиндә әһали ишыға һәсрәтдир.

Сакинләрин сөзләринә ҝөрә, кәндләрин чохунда совет дөврүндән галан трансформаторлар ишләјир. Онлар да сон заманлар тез-тез баш верән тәбии фәлакәтләр заманы јарарсыз һала дүшәрәк сырадан чыхыр. Илдырым вурмадан бир нечә кәнддә трансформаторлар јанараг сырадан чыхыб./анс/

П.С. Аз галыр Совет һакимијјәти јенидән гурулсун, амма трансформаторлар һәлә дәјишмир...
1869 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP