Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Ијун 2014

Ҝүләнин Бакыдакы гәзети Әрдоғаны “вурду”

«АКП Чанаггала савашындан сонра башымыза ҝәлән ән бөјүк фәлакәтдир»

Бакыда нәшр олунан “Заман Азәрбајҹан” гәзети Түркијәнин АКП һөкумәтини вә Әрдоғаны тәнгид едиб. Нурчулара јахынлығыјла танынан гәзетдә 1995-98-ҹи илләр арасында Әрдоғанын мүшавири олан тәдгигатчы јазар Әли Булачдан мүсаһибә јајымланыб.

О, мүсаһибәсиндә Түркијәнин ән бөјүк фәлакәтләриндән биринин АКП олдуғуну дејир: “Ататүрк илә достларынын ҹүмһуријјәти бу шәкилдә гурмаларынын ән әсас сәбәби Чанаггала зәфәридир. О савашда 50 мин исламчы өлдү. Мәдрәсәдәки китабларыны тәрк едиб, ҹәбһәдә шәһид олдулар. Еһтијатымыз битди. АКП Чанаггала савашындан сонра башымыза ҝәлән ән бөјүк фәлакәтдир. Ынтеллектуалларын һамысыны ”дөвләтләшдирди". Зеһинләрини ујушдурду. Бунлар Әбу Һәнифә јолунда, сивил олараг мүбаризәләринә давам етмәк әвәзинә, дөвләтин идеолоҝијасыны истеһсал едәрәк посткамализми вар етдиләр. Посткамализми һазырда исламчылар истеһсал едирләр".

АКП-нин исламчы олдуғуну гәбул етмәдијини дејән Әли Булачын фикринҹә һөкумәт 2011-ҹи илдән сонра леҝитимлијини тәмин етмәк үчүн динин аргументләринә јапышдылар: “Һалбуки һакимијјәтләри дөврүндә динин әмәли һиссәсини зәифләтмишдиләр. Бунлар исламчылығы тәрк етмиш инсанлардыр. Амма бу да вар ки, артыг Түркијәдә ислами әнәнәдән ҝәлмиш бир партијанын игтидар олмасы чох чәтиндир...

“Јенидән реҝионун һакими олаҹағыг” дејәркән, 3-ҹү көрпүнүн адыны да Јавуз Султан Сәлим гојдулар. Ырана “сәнин өнүнү кәсәҹәјик” месажы вердиләр. Күрдләрә “бизим тәсәррүфатын ешикағасы сәнсән” дејирләр. Әрәбләрә дә “ҝәлирик. 400 иллик Јавуз Султан кими һакимијјәт гураҹағыг” дејирләр. Амма бир тәрәфдән дә, “Түркијә сүрәтлә дирчәлмәлидир. Авропа бизә манеәдир. Түркијәнин Чин кими бөјүмәси үчүн авторитар режимә еһтијаҹ вар. Онда Авропадан ајрылаг” дедиләр.

АКП-нин ҝүндәлији ортаја чыханда әрәб ајдынлары хәбәрдарлыг етдиләр: “Бунларын нијјәти харабдыр. Османлы олмаға чалышырлар. Әрәбләрин зеһинләриндә Османлыдан галан ән сон шеј ”Ыттиһад вә Тәрәгги"дир. Онлардан да анҹаг зүлм ҝөрүбләр. Белә олдугда, “Нијә сәнин һакимијјәтинә ҝирәк?” - дедиләр. 300 милјон әрәб вар. Сај олараг сәндән чохдурлар. Тәбии сәрвәтләрә ҝөрә даһа зәнҝиндирләр. Ысламијјәт орада зүһур етмиш. Түркијә һакимијјәтинин һеч бир мәнтиги јохдур".
1886 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP