Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Ијун 2014

Әлибәјли атәш алтында

Кәнд 20 дәгигәјә гәдәр атәшә мәруз галыб

Товуз рајонун Әлибәјли кәнди ермәни силаһлы бирләшмәләри тәрәфиндән јенидән атәшә тутулуб.

Әлибәјли Иҹра Нүмајәндәлијиндән верилән мәлуматына ҝөрә, кәнд 20 дәгигәјә гәдәр атәшә мәруз галыб. Атышма заманы хошбәхтликдән кәнд сакинләри арасында хәсарәт аланын олмадығы билдирилир

Ермәни һәрби бирләшмәләринин атәшкәси позмасы нәтиҹәсиндә кәнддә јерләшән евләрә зијан дәјиб. Нүмајәндәликдән билдирибләр ки, һазырда евләрә дәјән зијан мүәјәнләшдирилир. Гаршы тәрәф ҹаваб атәши илә сусдурулуб.

Һазырда бөлҝәдә сакитлик һөкм сүрүр.

Гејд едәк ки, бир нечә ҝүн өнҹә дә ермәни силаһлы гүввәләри Товузун кәндләрини ири чаплы силаһлардан атәшә тутублар. Әлибәјли кәнд сакини, 1969-ҹу ил тәвәллүдлү, 3 ушаг анасы Әлијева Әнајәт Тотан гызы евинин гапысындан ичәри ҝирәркән гәлпә јарасы алыб. Дәрһал Товуз рајон Мәркәзи Хәстәханасына чатдырылан гадынын вәзијјәтинин јахшылашдығы билдирилир./анс/
2255 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP