Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Ијун 2014

Бакыда вәһһаби әмәлијјатынын шок тәфәррүатлары

Ијунун 20-дә Бакынын "Ләзҝи мәсҹиди"ндә ("Ашурбәј") кечирилән әмәлијјатла бағлы сенсасијалы хәбәр јајылыб.

Мөтәбәр гајнаглардан әлдә етдији мәлуматда иддиа олунур ки, әмәлијјат заманы сахланан сәләфиләр Бакы Шәһәр Иҹра Һакимијјәтинин башчысы Һаҹыбала Абуталыбовун оғлу барәсиндә дә сорғу-суал олунублар.

Онлардан сәләфиләрин Бакыда әсас һимајәчиләриндән сајылан Исрафил Абуталыбов һагда ифадә алыныб, әлагәләрин һансы истигамәтдә олмасы ајдынлашдырылыб.

Билдирилир ки, хүсуси хидмәт органлары Исрафил Абуталыбовун "Ираг вә Шам Ислам Дөвләти" (ИСИД) террор груплашмасына дәстәк вермәси, Суријаја дөјүшмәјә ҝедән хәвариҹләрә шәраит јаратмасы барәдә информасијалары инҹәләнир.

Хатырладаг ки, өтән ҹүмә ҝүнү, ҹүмә намазы вахты Ичәришәһәрдә јерләшән "Ашурбәј" мәсҹидиндә Дахили Ишләр вә Милли Тәһлүкәсизлик назирликләринин әмәкдашлары бирҝә әмәлијјат кечирибләр. Полисә мүгавимәт ҝөстәрән вәһһабиләрдән 20-си сахланылыб. Әмәлијјатла бағлы Дахили Ишләр вә Милли Тәһлүкәсизлик назирликләри рәсми мәлумат јајмајыб.  

Бадамдар гәсәбәсиндәки мәсҹиддә кечирилән әмәлијјатда исә мараглы тәфәррүатлары мәлум олуб. Әмәлијјатда иштирак етмиш рәсми шәхсләрдән биринин вердији мәлумата ҝөрә, мәсҹиддән бөјүк мәбләғдә пул чыхыб.

Һәмчинин әмәлијјат заманы һәмин пуллары верән шәхсләрин адларынын јазылдығы дәфтәр дә ашкарланыб. Бундан башга, гадаған олунмуш әдәбијјат да мүсадирә едилиб. Әмәлијјатда иштирак етмиш шәхс ону да дејиб ки, бу ҝүн мәтбуатын јаздығы кими 20 јох, 19 нәфәр вәһһаби сахланылыб./ахар/
2617 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP