Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Ијун 2014

“Советски” һасарланды: Наразы сакинләр исә етиразларыны давам етдирирләр - Фотолар

“Әввәлҹә сакинләрин һамысы деди ки, евләрини сатмајаҹаглар. Амма бир мүддәт сонра һамысы өз сөзүндән ваз кечди”. 

Бу сөзләри мусават.ҹом-ун әмәкдашына “Советски” сакинләри дејиб. 

Кечмиш “Советски”, индики Нәриманов проспектинин әтрафы һасарланыб. Сакинләрдән алдығымыз мәлумата ҝөрә, һасарланманын сәбәби һәмин евләрин сатылмасыдыр. Ады чәкилән әразидә олдуг. Һәгигәтән дә јолун сағ тәрәфи метал өртүклә сона гәдәр һасарланмышды. 

Сакинләрдән алдығымыз мәлумата ҝөрә, һасарланан әразидә јашајанларын чоху иҹра органынын тәклиф етдији компенсасија илә разылашыблар. Буна ҝөрә дә, сөкүләҹәк әрази һасарланыб. Әразинин һасарланмасы Јасамал рајон Иҹра Һакимијјәтинин ҝөстәриши әсасында олуб.

Һасара алынмыш әразидә јашајан сакинләрә јахынлашдыг. Онларын бөјүк һиссәси евини дејилән гијмәтә, јәни, бир квадраты 1500 манатдан сатмаға разылашыблар. 

“Мәҹбур галыб разылашдым. Пулуму ҝөзләјирәм”

Иҹра Һакимијјәти илә разылашан сакинләрдән бири олан Садыг Фәрәҹовун дедикләринә ҝөрә, о, өз евини мәҹбур олараг сатыб: “Мән лап әввәлдән евләримизин сөкүлмәсиндән наразы оланлардан биријәм. Ахыра гәдәр дә сатмаг фикрим јох иди. Амма мәҹбур галдым. Чүнки сағ вә сол гоншум чохдан разылашыблар. Артыг башга јердә ев дә алыблар. Бу јахында һәмин евләри сөкәҹәкләр. Сөкүнтү заманы тоз-торпаг әлиндән бурада јашамаг олмазды. Ән әсасы да газы, сују, ишығы кәсәҹәкләр. Мәним дә евдә ики нәвәм вар. Мәҹбур галыб, разылашдым. Пулуму ҝөзләјирәм”. 
 

“Бәлкә боғулараг, өлмәјимизи истәјирләр?”

Һәлә дә верилән пулларла разылашмајан сакинләр дә вар. Онлардан бири дә 68 јашлы Ханым нәнәдир: “Мән нечә илдир ки, бурада јашајырам. Һеч јерә ҝедән дејиләм. Кимләрисә горхудараг, мәҹбурән евини ала биләрләр. Мәни исә горхутмаг мүмкүн дејил. Һеч кәсдән горхмурам. Вердикләри пулла мән һеч јердә ев ала билмәрәм. Ҝәлиб евимин јаныны дәмир парчаларла һасарлајыблар. Пәнҹәрәдән бајыра баха билмирәм. Евимә һава ҝәлмир. Бәлкә боғулараг, өлмәјимизи истәјирләр?”

“Биздән нә истәјирләр? Јашамајаг..?”

Јол кәнарында тиҹарәтлә мәшғул олан саһибкарлар да шикајәт едирләр: “Биздән нә истәјирләр? Јашамајаг..? Бир тикә чөрәк пулу үчүн бурада саатларла дајанырыг. Ҝәлиб, објектимизин габағыны һасарлајыблар. Јолдан кечән һарадан билсин ки, һасарын далында мағаза вар? Белә биабырчылыг олмаз, ахы...”
  

“Үмидим Аллаһа галыб”

Ады чәкилән әразидә олдуғумуз мүддәтдә дивара јапышдырылмыш еланлар диггәтимизи чәкди. Һәмин еланлар ев вә торпаг сатылмасы һаггында иди. Елан вәрәгәләриндә әсасән Бакынын кәндләриндә вә гәсәбәләриндә сатылан евләрин гијмәтләри јер алырды. 

Еланлара бахдығымыз заман “Советски” сакинләриндән бири бизә јахынлашды: “Ҝөрүрсүнүз? Еланларда да бизә билдирирләр ки, бизә верилән пулла анҹаг Бакынын кәндләриндә ев алмаг олар. Кимин евинин саһәси бөјүкдүрсә, она сәрф едир. Алаҹағы пулла нормал ев ала билирләр. Диҝәрләринин исә мәним кими үмиди Аллаһа галыб. Бәзиләри дејирләр ки, еви балаҹа оланлара дөвләт тәрәфиндән ев вериләҹәк. Амма һәләлик бир хәбәр јохдур”.

Хатырладаг ки, Јасамал рајон Иҹра Һакимијјәти башчысынын биринҹи мүавини, Иҹра Һакимијјәтинин нәздиндә јарадылмыш Көчүрмә Комиссијасынын сәдри Сәмәд Исламов мәтбуата ачыгламасында билдирмишди ки, “Советски” мәһәлләсиндә бу ҝүнә гәдәр 3200 үнванда өлчмә вә инвентарлашдырма апарылыб, 1500 сакин тәрәфиндән исә мүлкијјәтләринин дөвләтә сатылмасы илә әлагәдар мүраҹиәт едилиб, 1043 мәнзил саһиби илә разылашма әлдә едилиб, 140 мәнзил сөкүлүб./мусават/2040 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP