Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Ијун 2014

Иран космоса үч јени пејк бурахаҹаг

Үч пејкдән биринин орбитә чыхарылмасы бу илин октјабрын 4-10-на планлашдырылыб

Үч јени пејк орбитә бурахылмаг үчүн һазырдыр. Бу барәдә Иран Космик Аҝентлијинин рәһбәр мүавини Һәмид Фазели јерли информасија аҝентликләринә мүсаһибәдә дејиб. “Иран истеһсалы олан “Шәриф, “Фәҹр” вә “Тәдбир” пејкләри бурахылыша һазырдыр”, - Һ.Фазели билдириб.

“Шәриф” пејки Шәриф адына Техноложи Университет тәрәфиндән һазырланыб. “Тәдбир” пејки Иран Космик Аҝентлији јанында Космик Тәдгигатлар Мәркәзинин вә Иран Елми Техноложи Университетинин бирликдә һазырладығы пејкдир. “Фәҹр” пејки “СаЫран” електрон вә коммуникасија ширкәти тәрәфиндән лајиһәләндириләрәк әрсәјә ҝәтирилиб.

Һ.Фазели гејд едиб ки, һазырда “Шәриф” вә “Тәдбир” пејкләринин сон сынаглары кечирилир, һабелә јерүстү стансија вә авиабазалар бурахылыш үчүн һазырланыр.

“ИСНА” аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, үч пејкдән биринин орбитә чыхарылмасы ҹари илин октјабрын 4-10-на планлашдырылыб.

Иран Космик Аҝентлијинин нүмајәндәси әлавә едиб ки, һазырда Иран алимләри 2015-ҹи илин мартында бурахылыш үчүн һазыр олаҹаг јени “Наһид” пејкинин јарадылмасы үзәриндә чалышырлар.

Гејд едәк ки, космос саһәсинин инкишаф програмына ујғун олараг Иран илк “Омид” тәдгигат пејкини орбитә 2009-ҹу илдә чыхарыб. 2010-ҹу илдә јерли истеһсал олан "Кавошҝәр-3" ракетдашыјыҹысы илә өлкә орбитә ҹанлы организмләрлә биокапсул ҝөндәриб. Бу јахынларда елан олунан планлара ујғун олараг Иран илк космонавтыны ачыг фәзаја 2019-ҹу илдә ҝөндәрмәк нијјәтиндәдир, - “ИТАР-ТАСС” јазыр.
2013 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP