Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијун 2014

“ИШИД-чиләр Һәзрәт Әлини (ә) өлдүрән хәвариҹләрин давамчыларыдыр”

Танынмыш дин алими моизәсиндә ИШИД фитнәсиндән данышыб

Түркијәнин танынмыш дин алими вә моизәчиси, Ҹүббәли Әһмәд ләгәбли Әһмәд Маһмуд Үнлү сон моизәсини ИШИД проблеминә ајырыб. Баш верәнләрин гијамәт әламәти олдуғуну дејән Ҹүббәли Әһмәд һеч бир диндә белә әмәлләрә изн верилмәдијини вурғулајыб.

“Инди Ираг әввәлкиндән дә бетәр вәзијјәтјдәдир. Нә баш вердији һеч билинмир. Гијамәтин әламәти өзүнү ҝөстәрир. Нә өлдүрән нијә өлдүрдүјүнү, нә дә өлдүрүлән нијә өлдүрүлдүјүнү билир. Белә бир шеј ола биләрми? Мүсәлман да мүсәлманы өлдүрә биләрми? Бу неҹә ојун, неҹә фитнәдир? Адамын башыны кәсиб топ ојнајырлар. Бу һансы китабда вар? Һансы кафирә буну етмәк рәвадыр? Һансы инсана, һансы һејвана буну етмәк мүмкүндүр?”

ИШИД-чиләрин нәинки сүнни, мүсәлман белә олмадығыны дејән моизәчи онлары нифрәтлә ләнәтләдијини билдириб.

“Бу неҹә биабырчылыгдыр. Белә сүннилик олармы? Биз онлары нифрәтлә ләнәтләјирик. Онлар мүсәлман белә дејилдир. Күчәдән кечәнләри сыраја дүз вә ҝүлләлә, јандыр, учур... Белә шеј олмаз. Онлар мәгбәрә дүшмәни. Пејғәмбәрин әсһабәләрини гәбирдән чыхардылар. Бурдан дејирәм. Јәһуди дә олса, христиан да олса сәнә гаршы дөјүшмәјәни, силаһ чәкмәјәни өлдүрән ҹәннәтин әтрини ала билмәз. Буну пејғәмбәримиз дејир”.

Онларын Һәзрәти Әлини (ә) шәһид едән хәвариҹләрин давамчысы олдугларыны дејән Ҹүббәли бу груплашманын намуссуз олдуғуну гејд едиб.

“Онлар вә әмәлләри барәдә ҹиһад, мүҹаһид, шәһид дејә фикирләшмәјин, јохса мәһв оларсыныз. О јолда өлсәниз мәһв оларсыныз. Бунлар хәвариҹләрин давамыдыр. Бунлар Һәзрәт Әлини (ә) өлдүрән хәварриҹләрин давамчыларыдыр. Бунлар тәкфирчидир. Ән бөјүк хүсусијјәтләри, инсанлара о дәгигә “кафир” дамғасыны јапышдырмагдыр. Бунлар чох бөјүк намуссуз вә шәрәфсиздирләр. Онларда намус јохдур. Милләтин арвад-ушағыны кәниз кими ҝөрүрләр. Биз мүҹаһидик дејәрәк һәр шеј едирләр”./анс/
2152 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP