Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Ијун 2014

"Бу 14 дөвләтин сәрвәтини бу јолла таладыг"

Јәһуди әсилли АБШ вәтәндашы, мәшһур иш адамы Девид Рокфеллерин сон јүз илин ән бөјүк етирафларынын он дөрдүнҹү һиссәси Әлҹәзаир, Чад, Гватемала, Чили, Бразилија, Доминик, Сомали, Панама, Ел Салвадор, Боливија, Еквадор, Перу, Уругвај вә Анголада баш верән ингилабларла бағлыдыр.

Рокфеллер јухарыда садаланан өлкәләрдә баш верән ингилабларын өзләринин планлары олдуғуну билдириб.

Рокфеллер СИА-нын әли илә дүнја өлкәләриндә сијаси системләрин неҹә дәјишдирилмәсиндән бәһс едир:

"Әлҹәзаир дөвләтинин башына СИА-нын дәстәјилә 1965-ҹи илдә кечән Мобуту, Ҹорҹ Бушун сөзләри илә десәк, Африкадакы ән јахшы адамымыз олду.

***

Чад һөкумәти 1982-ҹи илдә бир зәрбә илә деврилди вә јеринә диктатор Һиссен Һарбе ҝәтирилди. Бу дәјишиклик он минләрлә инсанын өлүмү илә нәтиҹәләнди.

***

Јәмән 1990-ҹи илә гәдәр ики ајры дөвләт иди вә узун илләр бир-бирләрилә дөјүшдүләр. Бизим ширкәтләримиз исә зәнҝинләшмәјә давам етдиләр.

***

Гватемалада коммунист режиминин мејдана ҝәлмәк тәһлүкәси јарандығы вахт СИА-нын дәстәјилә бу өлкәдә һөкумәт 1953-ҹү илдә деврилди вә бу ҝүнә гәдәр бизим тәјин етдијимиз һөкумәт чалышыр, өлкә исә гарышыглыг ичәрсиндә олмагда давам едир.

***

Чилидә ҝенерал Пиночет 1973-ҹү илдә игтидары әлә кечирәрәк илләрҹә бизим истәкләримиз истигамәтиндә өлкәни идарә етди. АБШ-а көчүрдүјү милјардларла долларла өлкә игтисадијјаты батаглыға сүрүкләнди. Өлкә инсанлары сәфаләт ичиндә јашајаркән, бизләр даһа зәнҝин олдуг.

***

Бразилија да коммунизмдән гуртарылан өлкәләрдән иди. Өлкә рәһбәрлији 1964-ҹү илдә бир зәрбә илә деврилди, сонра АБШ-ын Ҹәнуби Америкадакы ән етибарлы мүттәфигләриндән бири олду.

***

Доминикан Республикасы да ејни шәкилдә 1963-ҹү илдә бизим истәдијимиз идарәчиләрин әлинә кечди. Өлкәнин сәрвәти бизләрә галды.

***

1990-ҹы илләрдә Колумбијада наркотик илә мүбаризә ады алтында өлкә рәһбәрлији әлә кечирилди. СИА бу өлкәдән ҝәлән наркотик ҝәлирләри илә дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндәки әмәлијјатларыны малијјәләшдирир.

***

Гренада, Панама, Сомали, Ел Салвадор ишғал едилди. Сарин, хардал газы кими әсәб ҝәрҝинлији јарадан газлар халг үзәриндә сынанды. Јүз минләрлә инсан өлдү вә һәлә дә өлмәјә давам едир. Боливија, Гана, Еквадор, Һаити, Филиппин, Перу, Уругвај, Ангола, Сејшел адалары кими үчүнҹү дүнја өлкәләриндә чеврилишләр вә гарышыглыглар һәмишә бизим планларымызын бир парчасы иди".
- Сее море ат: һттп://ахар.аз/неwс/22241#стһасһ.јхЖЈс63W.дпуф
1840 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP