Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијун 2014

“Бир гуру ҹаным вар, ону да алсынлар, һеч кимдән горхмурам”

“Бир гуру ҹаным вар, ону да алсынлар, һеч кимдән горхмурам” - Ајхан Мәммәдов

Севинҹ Бабајеванын һәбс олунан оғлу бу ҝүнә гәдәр нәләр данышыб?; һансы сөзләри ону түрмәјә ҝөндәрә биләрди?
Бир нечә ҝүндүр ки, “мандат алвери” галмагалынын әсас фигурларындан олан мәрһум Севинҹ Бабајеванын оғлу Ајхан Мәммәдовун һәбси илә бағлы деталлары јазылыр. Өтән сајымызда сизи А.Мәммәдовун оғурлуг етдији маркетдә баш верәнләрлә таныш етдик. Даһа доғрусу, маркет рәһбәрлијинин һадисә илә бағлы дедикләрини нәзәринизә чатдырдыг.

Амма охуҹулар бу јазыдакы деталлара, еләҹә дә илк ҝүндән етибарән А.Мәммәдовун һәбсинә фәргли реаксијалар верирләр. Онлар һесаб едирләр ки, һакимијјәт С.Бабајеванын оғлуну бу ҝүнә гәдәр данышдыгларына ҝөрә ҹәзаландырыб, маркет оғурлуғу исә садәҹә бәһанәдир.

Хатырладаг ки, медиа Ајхан Мәммәдов ады илә анасынын өлүмүндән сонра таныш олуб. Медиаја чыхыб илҝинҹ ачыгламалар верән, анасынын өлүмүндәки сирр пәрдәсини медиаја данышан да мәһз бу ҝәнҹ олуб. Сабиг депутат Ҝүләр Әһмәдованын һәбсиндән өнҹә, мәһкәмәсиндә вә мәһкәмәсиндән сонра да бу мөвзуда јени мәлуматлар вериб.
“Јени Мүсават” А.Мәммәдовун бу ҝүнә гәдәр гәзетимизә вердији мүсаһибәләрдән бәзи деталлары јада салыр. Ачыгламаларда чәкилән адлар, верилән мәлуматлар һеч дә сырадан сајылмаз.

Ачыгламалара кечмәдән өнҹә јада салаг ки, А.Мәммәдовун даһа өнҹә дә һәбс еһтималы олуб. Сабиг депутат Ҝүләр Әһмәдова 2013-ҹү илин јанварында, һәбсиндән гыса мүддәт өнҹә Ајхан Мәммәдов барәсиндә полисә шикајәт едиб. А.Мәммәдовун ону өлдүрмәклә һәдәләдијини дејәрәк, һәбсини тәләб етмишди. Амма һәмин вахт онун бу шикајәти нәзәрә алынмамышды.

Кечәк ачыгламалара. А.Мәммәдов һәр заман анасынын өлүмүндә Ҝ.Әһмәдованы иттиһам едиб: “Факт фактлығында галыр: мәним анамы Ҝүләр Әһмәдова ҝөндәриб, башына ҝәләнләрин һамысында да, анамын бу дүнјадан көчмәсинин ҝүнаһкары да јенә Ҝүләр Әһмәдовадыр”.
Анасыны итирән ҝәнҹ истинтагы апаран Республика Прокурорлуғунун шүбһәли аддымларына диггәт чәкиб: “Мән ҝедиб анамын галдығы јери демишдим. Амма прокурорлуг билмирди ки, бу мәсәлә һәмин һәддә гәдәр шишә биләр. Онда анам сағ иди. Ким билә биләрди ки, анам дүнјасыны дәјишәҹәк? Мән үнваны демәмишдим. Сорушмушдулар ки, һарада галыр? Демишдим, Истанбулун Бәјликдүзү һиссәсиндә. Амма конкрет блоку, мәртәбәни демәмишдим. Онсуз да прокурорлугдакылар да билирдиләр ки, анам һардадыр. Аеропортдан ҝириш-чыхыша баханда да билинирди ки, анам нә вахт, һансы саатда Бакыдан чыхыб вә һара ҝедиб. Анам өлкәдән өз паспорту илә чыхмышды. Аеропортда, Истанбулда да һәр јер камерадыр. Анамы ҝуја орда тапмаг нә чәтин мәсәләдир ки?”

Ачыгламаларда һәр заман јүксәк ранглы мәмурларын адыны садалајыб: “Мәни бу ҝүн әсас марагландыран анамын өлүмүдүр. Анамын өлүмүндә дә ҝүнаһкар Ҝүләр Әһмәдовадыр. Ону Түркијәјә о апармышды. Демишди ки, ҝет, бир-нечә ҝүн гал, һәр шеј јахшы олаҹаг. Мән халамла орда оларкән дә, онлар ”скајп"ла данышырдылар. Ҝүләр дејирди ки, нараһат олма, һәр шеј јахшы олаҹаг. Рамиз Меһдијевлә данышмышам, гајыдаҹагсан Азәрбајҹана, сәнә тәзә иш дә верәҹәкләр... Нәнәмә, халама дејирди ки, һәр шејими әлимдән алыблар. Бәс нијә о, ев дустаглығындан анама да алмырды, өлкәдән гачырырды?! Мән өјрәнмишәм ки, јалан дејир, һеч нәјини алмајыблар. Әри Фикрәт Әһмәдовун рестораны вар, инди дә фәалијјәтдәдир".
Анасынын Ҝ.Әһмәдова тәрәфиндән зәһәрләндијини дә илк дәфә медиаја А.Мәммәдов билдириб: “Анам өзү дејиб ки, мәни Ҝүләр Әһмәдова зәһәрләјиб! Мән һардан билирәм ки, ҝедиб бирликдә чөрәк јејибләр, сачларыны дүзәлтдирибләр?! Анамла Ҝүләр Әһмәдова бу һадисәләрә гәдәр нечә ил иди данышмырдылар. Чүнки Ҝүләр Әһмәдова бизим чөрәјимизә баис олмушду. Бизим Елшад Абдуллајевлә һеч бир проблемимиз јох иди, һамысыны Ҝүләр Әһмәдова еләди.
Анам илк ҝүндән дејирди, Бакыја гајытмаг истәјирәм. Мән орда оланда да анам Ҝүләрлә “скајп” васитәсилә данышырды. Өзү дә оғлунун телефон нөмрәсиндән. (әзбәрдән бир нөмрә дејир- С.Т.) Өзүм гулагларымла ешидирдим ки, Ҝүләр анама нараһат олмамасыны дејир. Һәтта сөјләјирди ки, јухарыларла данышмышам, һәр шеј јахшы олаҹаг. “Композитор”а демишәм, сәнә ҝөмрүкдә иш верәҹәкләр. Сонрадан анам мәнә деди ки, Ҝүләр “композитор” дејәндә фөвгәладә һаллар назири Кәмаләддин Һејдәрову нәзәрдә тутурду. Анам өз дилијлә мәнә дејиб ки, ону Ҝүләр зәһәрләјиб! Ҝүләр анама дејирди ки, Севинҹ, сәни тутсалар, буну өзүмә бағышлаја билмәрәм. О исә дејирди ки, баша дүшмүрәм, мәни нијә тутмалыдырлар? Ҝүләр билирди ки, анамын чох өмрү галмајыбЕ Декабрын 26-да мән Түркијәјә ҝедирдим, һисс етмишдим ки, нәсә олуб. Аеропортдан мәни бурахмадылар, дедиләр ки, “стоп” сигналы верилиб. Прокурорлугдан сәбәбини сорушдум, дедиләр ки, ҝәл, данышаг. Аз сонра да Түркијәдән хәбәр алдым ки, анам рәһмәтә ҝедиб. Инди дә билмирәм ки, мәни өлкәдән нијә бурахмырдылар, мараглары нә иди?!"

А.Мәммәдов һәр заман әлиндә фактлар олдуғуна ишарә вуруб: “Мәним һеч кимим јохду. Бир Аллаһым дурур архамда. Ҝүләр дејир, о, Елшадын горхусундан белә данышыр. Дүздүр, мәним Елшадла мүнасибәтләрим олуб. Института јанына ҝетмишәм. Јахшы мүнасибәтләримиз олуб. О мәни нијә горхутмалыдыр? Мәним дедијим бүтүн адлары Ҝүләр чәкиб. О нә дејибсә, мән дә ону тәкрарлајырам. Мән һардан билирәм ки, Кәмаләддин Һејдәрова ”композитор" дејирләр? ...Онун “скајп” данышыгларынын да гејдијјаты вар. Мәним әлимдә дә фактлар вар. Һәлә ки ҝөзләјирәм".

А.Мәммәдовун ачыгламаларында һакимијјәтин Ҝ.Әһмәдованы һимајә етмәси илә бағлы деталлар да јер алыб: “Ҝүләр Әһмәдова билдирир ки, мән 100 000 верәрәк ев дустаглығыны алдым. Дејир ки, мәним һеч бир пулум јохдур. Мән һәр јерә пул верирәм. Анамы ора ҝөндәрмәјинә бахмајараг, һеч бир көмәклик етмәјиб. Анам өлмәмишдән габаг онун әри Фикрәт Әһмәдов ора ҝедәрәк анама 650 манат пул вериб. Индијәдәк о һәбс олунмајыб. Мән ҹавабларын дәјишдириләҹәјини дә ҝөзләјирәм. Бунлардан һәр шеј ҝөзләмәк олар. Мән бу ишин ахырына ҝедәҹәм. Бу иши белә гојмајаҹам”.

Һәлә азадлыгда оланда А.Мәммәдов һәјатына тәһлүкә ола биләҹәјини, башына нәсә бир иш ҝәләҹәјини истисна етмәјиб: “Һәјатыма тәһлүкә дә ола биләр. Мәним анамдан башга һеч кимим јох иди. Бир гуру ҹанымдыр, истәјирләр, ону да алсынлар”.

Бунунла јанашы намәлум шәхсләрә мејдан охујуб: “Мән һеч вахт анамын ганыны јердә гојмајаҹағам. Ким олурса олсун, онунла баш-баша ҝәлмәјә һазырам. Ҝүләр мәни јетим гојду. Нә нараһатчылығым, нә горхум вар. Үмумијјәтлә, мәндә горху дејилән шеј јохдур. Һәр заман да бу ҝүнә гәдәр дедијим сөзләрин архасында дајанмышам”.
1760 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP