Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Ијул 2014

Түркијә нахчыванлы ҝөмрүк рәисини азад едир

Ҝөмрүк-кечид мәнтәгәсинин рәисинин тәһвил верилмәси үчүн сәнәдләр тамамланыр

Түркијәдә сахланылан Сәдәрәк ҝөмрүк-кечид мәнтәгәсинин рәиси Мирмәһәммәд Сејидов Азәрбајҹана тәһвил вериләҹәк.

Азәрбајҹанын Гарсдакы Баш консуллуғундан верилән мәлумата ҝөрә, 2013-ҹү илин декабрында Түркијәдә сахланылан Мирмәһәммәд Сејидовун Азәрбајҹана тәһвил верилмәси үчүн сәнәдләрин һазырланмасы тамамланмаг үзрәдир.

Гејд едәк ки, Мирмәһәммәд Сејидов декабр ајында Гарсда һава лиманында Түркијә Гачагмалчылыг вә Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Шөбәсинин әмәкдашлары тәрәфиндән сахланылыб.

Һәмин вахт Дилуҹу сәрһәд кечид мәнтәгәсиндә кечирилән әмәлијјат заманы Сејидовдан башга 7 ҝөмрүк ишчиси 10 дашыма ширкәтинин саһиби олмагла 17 нәфәр сахланылмышды./анс/
1923 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP