Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Ијул 2014

Прокурор Һәсән Һүсејнлијә 7 ил һәбс ҹәзасы истәди

Ијулун 4-дә Ҝәнҹәнин Низами Рајон Мәһкәмәсиндә “Камил Вәтәндаш” Маарифләндирмә Мәркәзинин рәһбәри Һәсән Һүсејнлинин иши үзрә просес давам едиб.

Һәсән Һүсејнлијә силаһ тәтбиг етмәклә хулиганлыг вә ганунсуз олараг сојуг силаһ ҝәздирмә иттиһамы ирәли сүрүлүб.

ГҺТ рәһбәри гејд едир ки, бу ил мартын 31-дә она гаршы тәхрибат олуб. Онун сөзләринә ҝөрә, Ҝәнҹәдә, Мәркәзи Почтун јахынлығында 35-40 јашларында бир адам (Ҝәнҹә сакини Арзу Гәһрәманов) она јахынлашараг сөз атыб, сөјүш сөјүб, даһа сонра ҝүҹ тәтбиг едиб. Елә һәмин ҝүн полисә үз тутан Арзу Гәһрәманов Һәсән Һүсејнлинин ону бычагла вурдуғуну иддиа едиб.

Вәкил Елчин Садыгов билдириб ки, буҝүнкү просесдә дөвләт иттиһамчысы Һәсән Һүсејнлинин 7 ил азадлыгдан мәһрум едилмәси тәклифи вериб: “Чыхыша һазырлашмаг үчүн вахт истәдик. Ијулун 11-нә гәдәр вахт верилди. Нөвбәти иҹласда вәкилләр чыхыш едәҹәк. Һәсән Һүсејнли дә сон сөзүнү һәмин ҝүн десә, һөкм охуна биләр”.

Елчин Садыгов әлавә едиб ки, Һәсән Һүсејнлијә гаршы ирәли сүрүлмүш иттиһам өз тәсдигини тапмајыб: “Һәсән Һүсејнлинин ҹинајәт төрәтмәси илә бағлы һеч бир сүбут јохдур. Истинтагын мәһкәмәјә тәгдим етдији сүбутлар арасында кәскин зиддијјәтләр вар. Просесдә шаһидләр бир-биринин ифадәсини тәкзиб едирди. Бычағын кимә мәхсус олмасы илә бағлы истинтаг органында һеч бир сүбут јохдур. Һесаб едирик ки, прокурорлуғун ачыг-ашкар сүбут олмадан Һәсән Һүсејнлијә белә ағыр ҹәза истәмәсиндә бөјүк бир сифариш вар. Һәсән Һүсејнлини ҹәмијјәтдән тәҹрид етмәк истәјирләр”./медиафорум/
1820 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP