Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Ијул 2014

Бакы мери илә гачгынлар арасында галмагал

Бинәгәди рајону, 9-ҹу микрорајонда, Һәмзә Бабашов күчәсиндә тикилән јени мәсҹид комплекси әразијә јахын бинада јашајан гачгын вә мәҹбури көчкүнләрә проблем олмагда давам едир. Белә ки, мәсҹидин иншасы илә бағлы бир мүддәтдир ки, гачгын вә мәҹбури көчкүнләрин јашадығы јарымчыг, шәраитсиз бинаја коммунал хидмәтләрин өдәнилмәси дә дајандырылыб.

Һәмин бинада јашајанларын "Гафгазинфо"ја вердикләри мәлумата ҝөрә, артыг ики ајдыр ки, евләринә газ, су вә ишыг верилмир. Гачгынлар исә тезликлә онлар үчүн тикилмиш бинаја көчүрүлмә просесинин һәјата кечирилмәсини тәләб едирләр. Бу мәгсәдлә дүнән 100-ә јахын гачгын вә мәҹбури көчкүн Зәрифә Әлијева адына Милли Офталмолоҝија Мәркәзинин гаршысында аксија кечирмәјә ҹәһд едибләр. Әрази һәмин ан полис нәзарәтинә ҝөтүрүлүб. Гачгынлар Бакы мери Һаҹыбала Абуталубовла ҝөрүшмәк истәдикләрини вә ҝөрүш үчүн шәраит јарадылмасыны тәләб едибләр.

Бундан сонра мер вә Бинәгәди Рајон Иҹра башчысы Халәддин Исҝәндәров һадисә јеринә ҝәлибләр. Гачгынлар проблемләрини мерә билдирсәләр дә, данышыглар нәтиҹәсиз галыб. Бундан гәзәбләнән Һаҹыбала Абуталыбов гачгынлара кобуд ҹаваб вериб вә онлары тәһгир едиб. Даһа сонра исә һадисә јерини тәрк едиб.

Шикајәтчиләр билдирирләр ки, Һаҹыбала Абуталыбовун бу һәрәкәтини ҹавабсыз гојмајаҹаглар. Һадисә илә бағлы мүвафиг гурумлара вә өлкә президентинә мүраҹиәт едәҹәкләр.

Мәсәлә илә бағлы Һаҹыбала Абуталыбовла әлагә сахламаға чалышсаг да, зәнҝләримизә ҹаваб ала билмәдик.

Гејд едәк ки, инша едилән јени мәсҹид комплекси Азәрбајҹанын ән һүндүр ибадәт еви олаҹаг. Мәсҹид комплекси ејни вахтда 2000-дән чох адама хидмәт едә биләҹәк. Бирмәртәбәли тикилинин әсас бинасынын һүндүрлүјү 40 метр, минарәләринин һүндүрлүјү исә 60 метр олаҹаг. Мәсҹидин әсас салону 900 квадратметр, гадынлар үчүн нәзәрдә тутулан диҝәр салон исә тәхминән 350 квадратметр олаҹаг.

Мәсҹидин тикинтиси, һәмин әразинин абадлашдырылмасы, јенидәнгурма вә диҝәр бүтүн мәсәләләр Бакы мери Һаҹыбала Абуталыбовун нәзарәти алтындадыр. О мүтәмади олараг әразидә олур, јенидәнгурма ишләринә бахыш кечирир.

1994 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP