Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Ијул 2014

Лејла Јунуса гаршы тәхрибат һазырланыр

Сүлһ вә Демократија Институтунун (СДИ) директору Лејла Јунуса гаршы тәхрибат һазырланыр. Бу барәдә СДИ-нун јајдығы мәлуматда дејилир. "Азадлиг"а ҝөндәрдији ачыгламада Лејла Јунус Президент Администрасијасындан һакимијјәтин әлејһдарларына гаршы репрессијалар барәдә мәлумат алдығыны билдириб: "Администрасијанын һүгуг-мүһафизә органлары илә иш үзрә шөбәсинин рәһбәри Фуад Әләсҝәров вә иҹтимаи-сијаси шөбәнин мүдири Әли Һәсәнова һүгуг мүдафиәчисинин полисә ҝәтирилмәси вә нәһајәт, һәбси үчүн тәхрибатларын тәшкили һагда дүшүнмәји тапшырыблар. Тәхрибатлар зор характерли олмалыдыр - тәһгир, дава, ашағылајыҹы давранышларда иттиһам етмәк. Тәхрибатчылар журналист, јахуд садә вәтәндаш ады илә кечирдијим мәтбуат конфрансына вә ја јардым мәгсәди илә ҝәлиб бу өзбашыналығы һәјата кечирә биләрләр. Чохлу сајда ганун позунтуларына јол вермиш Баш Прокурорлуғун Ағыр Ҹинајәтләрә Ишләр үзрә Идарәнин мүстәнтигләринә мәни вә Ариф Јунусу Рауф Миргәдировун иши әсасында һәбс етмәјә иҹазә вермирләр. Амма мәним һәбсим вә сусдурулмам мәсәләси гүввәдәдир. Фуад Әләсҝәров вә Әли Һәсәнов бунун үчүн тәзјигин јени вариантларыны ахтарырлар. Һазыркы һакимијјәт өз оппонентләринә гаршы криминал метод вә үсуллардан истифадәни давам етдирир”.
1909 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP