Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Ијул 2014

Сон 6 ајын јол фаҹиәләри: 512 өлү, 1234 јаралы

Бу илин илк јарымиллији әрзиндә Азәрбајҹан јолларында баш верән гәзаларда 512 нәфәр өлүб. Буну Тренд-ин сорғусуна ҹаваб олараг Дахили Ишләр Назирлијинин (ДИН) Республика Баш Дөвләт Јол Полиси Идарәсинин (БДЈПИ) Иҹтимаијјәтлә әлагәләр шөбәсинин рәиси, полис полковники Камран Әлијев дејиб.

Шөбә рәисинин сөзләринә ҝөрә, 2014-ҹү илин 6 ајы әрзиндә республиканын автомобил јолларында 1216 јол-нәглијјат һадисәси гејдә алыныб. Һадисәләр нәтиҹәсиндә 512 нәфәр һәлак олуб, 1234 нәфәр исә мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алыб.

Пајтахт Бакыда баш верән 444 јол гәзасы нәтиҹәсиндә 139 нәфәр һәлак олуб, 438 нәфәр исә јараланыб: "Өтән илин аналожи дөврү илә мүгајисәдә гәзаларын сајында кифајәт гәдәр азалма мүшаһидә олунуб. Белә ки, гәзаларын сајы 150 факт (11%), өләнләрин сајы 44 нәфәр (8%), јаралананларын сајы исә 218 (15%) нәфәр азалыб.

Бахмајараг ки, өтән ил өлкәјә 30 миндән артыг нәглијјат васитәси ҝәтирилиб, бу фонда бу азалма факты чох мүсбәт һалдыр."

К.Әлијев гејд едиб ки, тәһлилләр ҝөстәрир ки, һадисәләрин дә, өлән вә јаралананларын да тәхминән 1/3-и пајтахтын, галанлары исә реҝионларын пајына дүшүр. Бунунла бағлы Идарәнин шөбә рәиси сүрүҹүләрә мүраҹиәт едиб: "Артыг республиканын һәр јериндә јол инфраструктуру инкишаф едир, јени асфалт јоллар чәкилир, сүрәт артыр. Чох әфсуслар олсун ки, јолларын јахшы олмасындан истифадә едиб сүрүҹүләрин бәзиләри сүрәт һәддини ашырлар. Јолун јахшы олмасы о демәк дејил ки, орада мүәјјән олунмуш сүрәт һәддини ашасан вә јахуд да о јола сәрхош вәзијјәтдә, техники насаз автомобиллә чыхасан. Јолун јахшы олмасы һәлә о демәк дејил ки, бурада гәза олмајаҹаг. Гәзанын олмамасы үчүн сүрүҹү илк нөвбәдә өзү интизамлы олмалы, нәглијјат васитәсинин техники сазлығына фикир вермәли, мүәјјән олунмуш гајдалара риајәт етмәли, сүрәт һәддини ашмамалыдыр. Белә һаллары ҝөзләмәјән сүрүҹү јол истәр јахшы, истәрсә дә пис олсун, ҝедиб мүтләг һадисә төрәдәҹәк".
1816 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP