Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Ијул 2014

Паркинсон хәстәлијиндән әзијјәт чәкәнләрә...

Раш Университетинин тибб мәркәзинин мүтәхәссисләри дарчынын тәбабәт үчүн сон дәрәҹә фајдалы хүсусијјәтләрини кәшф едибләр.

Онун тәркибинә дахил олан маддәләр инсанын баш бејининдә деҝенератив просесләри ләнҝидир. Дарчын Паркинсон хәстәлијиндән әзијјәт чәкән хәстәләрә даһа фајдалыдыр.

Тәдгигатлар заманы мүәјјән олунуб ки, дарчын јејилән заман организмдә натриум бензоат әмәлә ҝәлир. Бу маддә баш бејинә раһат дахил олараг синир тохумасынын горунмасына ҹавабдеһ олан зүлалларын дағылмасы просесини јавашыдыр.

Гејд едәк ки, бу зүлаллар паркинсонизм заманы ҹидди хәсарәт алыр. Експеримент лабораторија сичанлары үзәриндә апарылмышдыр. Мәлум олдуғу кими, сичанлар илә инсанын синир системи ејни ганунлара табедир.

Алимләр һесаб едирләр ки, бу кәшф Паркинсон хәстәлијинин инкишафыны јавашыдан ән тәһлүкәсиз васитәни ишләјиб һазырламаға көмәк едәҹәкдир.
2450 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP