Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Нојабр 2013

Диләнмәји ајыб сајан әлиллә сөһбәт

Нәсими базарынын јанында сигарет, пакет сатан бир әлил вар. Һеч нормал даныша да билмир. Анҹаг өз зәһмәти илә ишләјиб пул газаныр.

Јахынлашыб һәм сигарет алмаг, һәм дә сөһбәт етмәк истәдик. Сөзүн ачығы, сатдығы әсасән баһалы сигаретләр иди (ән азындан бизә ҝөрә). Анҹаг сағ олсун, үч маната сатдығы “Марлборо”ну бизә 2.5 маната сатды.

11 јашымда автомобил гәзасына дүшмүшәм

Нитгиндә дә гүсур олмасындан долајы сөзләри ајдын дејә билмир. Анҹаг демәк истәдији сөзләри тәкрарламагла үнсијјәт гура биләрсән. Сөһбәт заманы мәлум олур ки, ады Таһирдир. 27 илдир ки, “Нәсими” базарынын ҝиришиндә сигарет сатмагла рузи газаныр:

“11 јашымда автомобил гәзасына дүшмүшәм. Ондан сонра белә олдум. 27 илдир ки, бурада сигарет сатыб, доланырам. Евлијәм. Ики оғлум вар. Балаҹасынын 17 јашы вар, “камера чәкир”. Бөјүјү 18 јашындады, тибб университетиндә охујур. Һәким олаҹаг”.

Ајда 50 манат полисә пул верирәм

Таһир Јусифов бизә ҝүндәлик газанҹы вә полисә вердији ајлыг һагг барәсиндә дә данышды:

“Ҝүндә 10-15, бәзән 20 манат газанырам. Анҹаг бурада дајандығым үчүн полис ајда 50 манат мәндән пул алыр. Бахмајараг ки, мән һәр ҝүн бурада олмурам. Ачыг һавада ишләдијимә ҝөрә сојуг һаваларда ишә чыхмырам. Инди һава јахшыдыр дејә, ҝәлмишәм”.

Ики нәфәр пејда олуб сөһбәтимизә гулаг кәсилән кими, һәмсөһбәтимиз анындаҹа дедији сөзү даныр. Јәни, јох, полис ондан пул алмырмыш. Биз дә вәзијјәти анлајыб даһа үстүнә ҝетмир, сөһбәти дәјиширик.

Ајда 150 манат әлиллик пенсијасы алырам

Анҹаг илыг һаваларда ишләдијинә ҝөрә, бәс ҝөрәсән гышда неҹә доланыр, башга ҝәлир јери вармы?

- Автомобил гәзасына дүшдүјүмә ҝөрә ајда 150 манат әлиллик пенсијасы алырам. Һава сојуг оланда ишә чыхмасам да, шүкүр аллаһа, доланырыг”.

Нә олсун ки, әлил галмышам, нормал даныша билмирәм?..

Һәр ҝүн күчәдә әлил инсанларын диләндијини ҝөрмүшүк. Һәтта физики гүсурлу олмајанлар вар ки, өзүнү әлиллијә вуруб диләнир. О исә, диләнмәји өзүнә ајыб сајыр:

- Һәмишә диләнчилији өзүмә ајыб билмишәм. Нә олсун ки, гәзаја дүшүб әлил галмышам, нормал даныша билмирәм?.. Анҹаг сигарет сатмагла да олса, өз һалал зәһмәтимлә пул газана билирәм ахы. Бир дә ки, бајаг дедијим кими, аја 150 манат пенсија алырам. Мин шүкүр доланырыг...

Наһар фасиләси

Артыг наһар заманы иди. Истәдик Таһир бәјлә бир јердә наһар едәк. Әли илә миннәтдарлыг өпүшү учуруб, истәмәдијини, наһарыны өзүјлә ҝәтирдијини деди. Елә бу заман һәмин о сөһбәтимизи динләјән ики нәфәрдән бири сөһбәтә гошулду:

“Наһарыны бәзән оғланлары, бәзән өзү ҝәтирир. Елә ишә ҝәлиб, евә ҝетмәсинә дә оғланлары јардымчы олур”.

Репортажымызын гәһрәманынын бир-ики фотосуну чәкиб, сағоллашырыг. О да елә һәминки кими, әли илә өпүш ҝөндәриб бизи јола салыр./ахар.аз/5066 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP