Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Нојабр 2013

Сигарет чәкәнләрин сәһһәти һеч вахт бәрпа олмур

Алимләрин чохлу сајда оптимист нәзәријјәләринә рәғмән, сигарет чәкәнләрин сәһһәти һәтта онлар бу пис вәрдишлә видалашсалар белә, там бәрпа олмур. Мусават.ҹом-ун «ЕвроСМИ»јә истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, буну сон тәдгигатлар сүбут едиб. Тәбибләрин фикринҹә, сағламлыг јалныз бир һалда зијан ҝөрмүр: әҝәр инсан һеч вахт сигарет чәкмәјибсә.

Канадалы тәдгигатчылар сигарети тәрк едән бир нечә мин инсанын сәһһәтини арашдыраркән онларда 124 ҝенин ҝеридөнмәз шәкилдә зәдәләндијини ашкар едибләр. Мүәјјән едилиб ки, ән бөјүк зијан организми ҹидди хәстәликләрдән горујан мүһүм зүлалларын синтезинә ҹавабдеһ олан ҝенләрә дәјиб. Сөһбәт хүсусилә дә һеч вахт нормал вәзијјәтә гәдәр реҝенерасија едә билмәјән тәнәффүс јолларындан ҝедир. Бу тохумаларын анализи сигарети һәтта 20-30 ил габаг атмыш инсанларда өлдүрүҹү вәрдишин изләрини үзә чыхарыб.
4955 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP