Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Ијул 2014

Шүјүдүн мөҹүзәли тәсирләри

Шүјүд ҝөзәл гохуја маликдир вә јемәкләрә әвәзедилмәз дад верир. Шүјүдү севәнләр чох олса да, онун фајдалы хүсусијјәтләри һаггында һамы кифајәт гәдәр мәлуматлы дејил.

Шүјүдүн тәркиби организмә бөјүк фајдасы олан маддәләрлә зәнҝиндир. Онун тәркибиндә фосфор, калиум, магнезиум, калсиум вә диҝәр витаминләр вар.

Шүјүд дезинфексија едән хүсусијјәтә маликдир. О һәзм системини јахшылашдырыр, үрәк-дамар системинә мүсбәт тәсир едир.
Şүјүдүн мүнтәзәм истифадәси лактасија дөврүндә ортаја чыхан проблемләри арадан галдырмаға көмәк едир. Шүјүд гараҹијәр, әсәб системи, ҝөрмә вә тәнәффүс органлары үчүн дә хејирлидир. О тәзјиги ашағы салыр вә баш ағрысыны кәсир.
Холесистит вә мәдә јаралары заманы шүјүддән ағрыкәсиҹи кими истифадә олунур.
Бу ҝөјәрти соус, әт јемәкләри, салатлар, шорбалар вә балыгла ҝөзәл ујғунлашыр.

Шүјүдүн фајдалы хүсусијјәтләри вә әтри гурудулма заманы итмир. Буна ҝөрә гыш үчүн шүјүдү гурудуб тәдарүк ҝөрмәк олар. Тохумларыны исә истәнилән вахт истифадә етмәк олар. Шүјүд тохумуну јухунун јахшылашдырылмасы, иштаһанын артмасы мәгсәдилә мүалиҹә үчүн истифадә едирләр.
Јашыл шүјүдү гајнатмаг олмаз, чүнки фајдалы хүсусијјәтини итирир. Хүсуси әтирә малик олдуғундан бир чох хөрәкләрин - шорба, тәрәвәз, картоф, балыг вә әтдән һазырланан салатларын тәркибинә әлавә олунур. Ондан пәһриз хөрәкләринин һазырланмасында да ҝениш истифадә едилир. Халг тәбабәтиндә шүјүдүн тохумларындан өдговуҹу, гыҹыгландырыҹы ишләтмә васитәси кими истифадә едилир. Отундан һазырланан ҹөвһәр һипертонија хәстәлијиндә ишләдилир. Тозундан вә јахуд тохумундан һазырланан екстрактындан иштаһачыҹы, сидикговуҹу, газговуҹу, јухуҝәтириҹи, ҹөвһәриндән исә ҝөз хәстәликләриндә, дәридә әмәлә ҝәлән иринли јараларын мүалиҹәсиндә истифадә олунур.
Шүјүдүн јарпаг, ҝөвдә, чичәкләринин тәркибиндә кверсетин, изоранинетин, кемпферол, мејвәсиндән кверсетин флавоноидләринин олдуғу ашкар едилиб.
Əтирли јашыл шүјүд исти бутерброда, гоғала, көкәјә, фарша, картоф вә ҝөбәләкдән һазырланан хөрәкләрин тәркибинә гатылыр, онларын тәамыны вә дадыны јахшылашдырыр.
Дәрман биткиси кими онун оту, тохуму, ондан алынан ефир јағы да гијмәтли мүалиҹәви тәсирә маликдир. Халг тәбабәтиндә шүјүддән һазырланан препаратларла гараҹијәр хәстәлијиндә, артериал тәзјигин артмасында, сојугдәјмәдә, гарын ағрыларында, бөјрәк вә сидик кисәсиндә олан дашларын тәмизләнмәсиндә истифадә едирләр.
Şүјүд сују көрпәсини дөшлә гидаландыран гадынларын сүдүнүн артмасында, организмин ҝүҹләндирилмәсиндә мүһүм рол ојнајыр. Буна ҝөрә дә инфексијалы грип хәстәликләриндә шүјүдүн дәмләмә вә ҹөвһәрләриндән истифадә едирләр. Шүјүдүн јашыл һиссәси, стенокардијада, пијләнмәдә, дуз јығылмаларында, бронхит вә ганазлығындан әзијјәт чәкән хәстәләр үчүн даһа фајдалы һесаб едилир.
Гејд едәк ки, һамилә гадынлара шүјүддән истифадә етмәк мәсләһәт ҝөрүлмүр.
2681 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
01.02.21, 10:00
Портағал
Go to TOP