Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Ијул 2014

Ҹәмил Һәсәнли 3 тонлуг наркотикдән јазды

«Иман әһлинин, јенијетмә ҝәнҹләрин ҹибинә 3 грам наркотик гојуб онлара 5 ил ҹәза кәсәндә, бу натәмиз әмәлләрлә мәшғул оланларын өз ҹибиндән дә 3 тон тирјәк чыхмалы иди»

Милли Шура сәдри Ҹәмил Һәсәнли «Фаҹебоок» статусунда сон ҝүнләрин ән галмагаллы мөвзусу олан 3 тонлуг наркотикдән јазыб. Һәмин статусу тәгдим едирик:
“Сон ҝүнләр һакимијјәтин үзләшдији наркотика галмагалы бүтүн өлкәни мәст етмәкдәдир. Милләтдән чох һакимијјәтин вәкили олан Заһид Оруҹ артыг икинҹи дәфәдир ки, Азәрбајҹандан кечмиш вә Ҝүрҹүстанда јахаланмыш 3 тон тирјәк һаггында ачыглама верир.

Гәрибәдир, бүтүн дүнја бу гәдәр наркотиканын Азәрбајҹан адлы дөвләтин ҝөмрүк нәзарәтиндән, сәрһәдчиләринин диггәтиндән, тәһлүкәсизлик органларынын ҝөзүндән неҹә јајынмасы һаггында јазыр, Заһид Оруҹ исә јапышыб Ыранын јахасындан ки, бәс Ыран ҝүнаһкардыр. Онун сөзүнү бир балаҹа ҹиддијә алсаг, Ырандан ҝәлән наркотика Ҝүрҹүстанда пејда олурса, бу јүк бир дәфә Азәрбајҹана ҝирмәли, тәхминән 800 км јол ҝетмәли вә тәкрар Азәрбајҹан сәрһәдләриндән, сәрһәдлә јанашы бүтүн мүвафиг структурлардан кечмәлидир.

Заһид Оруҹ һәмишә дөвләтимизин ҝүҹүндән, әзәмәтиндән сөз ачыб, етибарлы әлләрдә олан сәрһәдләримиздән гушун гушлуғу илә белә сәкә билмәмәсини ағыз долусу вәсф едиб. Ынди неҹә олду 3 тон тирјәк бир дәфә өлкәјә дахил олур, Фаб чәлләкләринә габлашдырылыр вә бир дәфә дә өлкә сәрһәдләриндән чыхарылыр. Бәлкә, Ыран ҝәлиб бизим сәрһәдләри дә горумалыдыр. Ахы һәмишә сөһбәт дүшәндә дејирдиләр ки, сәрһәд бурахылыш мәнтәгәләриндә бәс белә мүасир аваданлығымыз, иј билән итләримиз вар. Бәс бу гара көпәк нијә зәһмәт чәкиб бу 3 тон тирјәкин әтирли гохусундан мәст олмады. Хаш-хашла бөјүјән бәзи ушагларын Ҝүрҹүстан Малијјә Назирлијинин сајтында тапдығы “севиндириҹи” хәбәр дүз чыхмады, башга бириләри ҝуја һакимијјәтимизин тәдбирли олуб Ҝүрҹүстан дахили ишләр органлары илә баһәм тирјәк маршрутуну лап старт мәгамындан изләдијиндән дәм вурур, Заһид Оруҹ да кор тутдуғуну бурахмадығы кими јапышыб Ыранын јахасындан.

Она ҝөрә гоншу өлкәнин сәфирлији бир дәфә тутарлы ҹаваб верди, буна гане олмајан Оруҹ мүәллим инди даһа дәринә ҝедәрәк иранлыларын ҝедиб Әфганыстанда ҝуја плантасијалар салдығы вә бунунла Азәрбајҹан инсаныны тирјәкә гуршандырмасы барәдә јени кәшфә бәрабәр бир шеј данышыр. Ҝөрүнүр, Заһид мүәллимин мәнзуру мәсәләни јерли-дибли, комплекс һәлл етмәкдир. Чох узаг ҝөрән депутат олдуғундан мәсәләни дә чох узагдан башлајыр. Бәлкә иранлылар ҝәлиб Бакыда сигаретә дә хаш-хаш долдурурлар, бәзәкли хончада бәзи вәзифәли шәхсләримизә кокаин ијләтдирирләр, бәзи пуллу адамларымызын кеф мәҹлисиндә тирјәк һоггасына көз гојур, ја “медбратлыг” едиб Азәрбајҹан вәтәндашыны ијнәләјирләр.

Валлаһ билмирәм бу Заһид мүәллим нәјә архајындыр, Авропа Ынсан Һаглары Мәһкәмәси бир дәфә мандатынын сахта олдуғуну тәсдиг етди вә Азәрбајҹан һөкумәти бу сахтакарлыға ҝөрә һәмин мандатын әсл саһибинә ҹәримә өдәмәли олду. Ынди бу дедикләринә ҝөрә Ыран бизи силистә чәксә, ҝәрәк она да бир шеј өдәјәк. Лакин мараглысы будур ки, һероин јүкүнүн Азәрбајҹана Ырандан дахил олмасы һаггында һәлә рәсми бир факт ачгланмајыб. Бу мәсәләдә Азәрбајҹан һакимијјәт органлары тут јемиш бүлбүл кими сусурлар. Рәсми факт ондан ибарәтдир ки, һероин јүкү Азәрбајҹандан Ҝүрҹүстана кечиб вә бүтүн мүзакирәләр дә бунун әтрафында ҝедир.
Сон дөврләрдә гејри-нефт секторунун инкишафы әтрафында баш сындырырлар. Ајдын мәсәләдир ки, картоф, соған, хијар, јемиш-гарпызла нефт секторуна тај олмаг олмаз. Ким билир, бәлкә бәзи даирәләр гејри-нефт секторунун сүрәтли инкишафынын даһа оптимал јолуну кәшф етмәк истәјиб. Һәр һалда билмәдијимиз, елә бу мәсәләдә даһа актив ҝөрсәнән депутатымызын да ҝөрүнүр, билмәдији чох шејләр вар. Амма Заһид мүәллим авам вә садәлөвһ бириси дејилдир. Саниән о, ҝөзәл билир ки, гара бизи басынҹа ҝәрәк биз гараны басаг вә нә гәдәр мүмкүндүр изи узагда ахтараг. Салисән, анлајыр ки, Азәрбајҹанын сәлаһијјәт саһибләриндән киминсә һимајәси олмадан 3 тонлуг наркотика машыны өлкәнин бу башындан ҝириб о бири башындан чыха билмәзди. Һәр неҹә олурса олсун, буланыг суда силотка белә тута билмәсә дә, кор да билир балыг шордур.

Заһид Оруҹун наркотика һаггында нағыллары һәр нә гәдәр мараглы олса да, ахы, бу мүгәддәс оруҹлуг ајында һаггын да бир диваны вар. Өлкәнин иман әһлинин, мөмин шәхсләрин, ислам үләмаларынын, јенијетмә ҝәнҹләрин ҹибинә 3 грам наркотика гојуб 5 ил онлара ҹәза кәсәндә, бу натәмиз әмәлләрлә мәшғул оланларын өз ҹибиндән дә 3 тон тирјәк чыхмалы иди вә чыхды да. Бу, елә белә, Аллаһын варлығына шүбһә едәнләрә кичиҹик бир хатырлатмадыр".
3108 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP