Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијул 2014

“Сабунчулу Робинзон”у Әлијевдән неҹә ҝизләтдиләр?

Бакыда инсанларын әслиндә һеч бир ири шәһәрдә ҝөрмәјә өјрәшмәдији, ағлымыза ҝәтирмәкдә белә чәтинлик чәкдијимиз гејри-ади бир “ада-ев” вар. Бу ҝүн о евин сакинләринин башына сөзүн әсл мәнасында ојун ачыблар.

Белә ки, полисләр Сабунчу Рајон Иҹра Һакимијјәтинин (РИҺ) башчысы Адил Вәлијевин ҝөстәриши илә Һүсејновлар аиләсини бу ҝүн сүрүјәрәк дахмасындан чөлә чыхарыб. Онлар Пост-Патрул Хидмәтинин машынына миндириләрәк полис бөлмәсинә апарылыблар.

Бу мәлуматы виртуалаз.орҝ сајтына ев саһиби Әләкбәр Һүсејнов өзү вериб. Әләкбәр Һүсејновун сөзләринә ҝөрә, о вә гардашы Мурад Һүсејнов һазырда Сабунчу Рајон Мәһкәмәсиндәдирләр.

Һадисәјә исә Илһам Әлијевин бу ҝүн Бакы Олимпија Стадионундакы тикинти ишләринин ҝедиши илә таныш олмаг мәгсәдилә Бөјүкшор гәсәбәсинә ҝетмәси сәбәб олуб. Белә ки, президентин ҝәлишиндән хәбәр тутан иҹра башчысы һәмин аиләни евиндән чыхарыб. Мәгсәд исә онларын сәсләрини “батырмаг” олуб.

Әләкбәр Һүсејнов билдирди ки, әввәл онларын евинә нәзарәт үчүн ики полис әмәкдашы ҝәлиб. Полисләр ев саһибләринә онларла бирликдә евдә олаҹагларыны, мәнзилдән чыхмамаг, ҝөзә ҝөрүнмәмәк үчүн онлара нәзарәт едәҹәкләрини дејибләр: “Биз буна етираз етмәдик. Даһа сонра Сабунчунун иҹра башчысы Адил Вәлијев өзү евимизә ҝәлди. Деди ки, бурада гала билмәзсиниз. Иҹра башчысы полисләрә ҝөстәриш верди ки, бизи евдән зорла чыхарсынлар. Мәни, гардашымы, һәјат јолдашымы вә ики ушағымы сүрүјәрәк евдән чыхардылар. Фикирләшдиләр ки, бирдән биз евдән чыхыб президентә мүраҹиәт едәрик, дәрдимизи, мәмурлардан шикајәтимизи дејәрик. Она ҝөрә дә бизи тәҹрид етдиләр”.

Ә.Һүсејнов һәјат јолдашы вә ики ушағынын иҹра нүмајәндәлијинә, гардашы Мурадла ону исә Сабунчу Рајон Полис Идарәси 12-ҹи полис бөлмәсинә апарылдығыны сөјләди. Һәр ики гардаш даһа сонра бөлмәдән Сабунчу Рајон Мәһкәмәсинә апарылыблар.

Ә.Һүсејнов онлара гаршы полисә мүгавимәт маддәси илә иттиһам ирәли сүрүлдүјүнү вә һазырда мәһкәмә бинасында сахланылдыгларыны деди. Бу ҝүн саат 15:00-да һаким Илгар Аббасовун сәдрлији илә мәһкәмә просеси кечириләҹәк.

Хатырладаг ки, Һүсејновлар аиләси евләринин сөкүлмәсинин мүгабилиндә онлара верилән компенсасијанын мәбләғи илә разылашмыр. “Дәрнәҝүл јолу” кими танынан Зија Бүнјадов проспектиндәки 12 сајлы евдә (рәсми үнванлары исә беләдир: Бөјүкшор гәсәбәси, 12) јашајан Һүсејновлар аиләси стадионун тикинтиси илә бағлы бүтүн гоншуларынын көчмәсинә рәғмән һеч јерә ҝетмәјәҹәкләрини дејирләр. Онлар бир илдән чохдур ки, газ, ишыг вә сусуз галыблар вә әдаләтли компенсасија үчүн Сабунчу РИҺ-лә мүбаһисә вә мүбаризәдәдирләр.

Һүсејновлар аиләси евләринин саһәсинин дүзҝүн һесабланмадығыны, онлара чатаҹаг компенсасијанын аз олдуғуну дејир вә 40 илдән артыгдыр јашадыглары сәнәдли евләринин ганунсуз шәкилдә сөкүлмәси ҹәһдинә етираз едир. Һүсејновларын еви РИҺ тәрәфиндән 53 кв.метр һесабланыб. Буна ҝөрә аиләнин банк һесабына 63534 манат вәсаит көчүрүлүб. Һүсејновлар исә бу мәбләғлә разы дејил. Онлар һесаб едир ки, евин саһәси даһа бөјүкдүр. Аилә евинин дәјәринин 250 мин манат олдуғуну бәјан едир.
1595 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP