Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Август 2014

"Шәһид ҝәлсә, дәфн етмәјә јер јохдур"

Кешлә сакинләри: "Шәһид ҝәлсә, дәфн етмәјә јер јохдур"

“Сабаһ мүһарибә башласа, гәсәбәјә шәһид ҝәлсә, дәфн етмәјә јер јохдур. Чүнки гәсәбәдәки Шәһидләр Хијабаныны да зәбт едибләр. Бура бир аилә көчүб, евинин гапысыны хијабана ачыб”. Буну “Азадлыг” радиосунун “гајнар хәтт”инә Кешлә гәсәбәсинин сакини Ләтиф Микајылов дејиб.

Бакынын Низами рајону әразисиндә јерләшән Кешлә гәсәбәсинин сакинләри бир аиләнин Әфшари күчәсиндәки Шәһидләр Хијабанына ачдығы гапынын бағланмасыны тәләб едирләр.

Сакинләрин дедијинә ҝөрә, Хијабана гапы бу ҝүнләрдә ачылыб. Гәсәбә сакини Мәһәррәм Һүсејн буну едән аиләни мәһкәмәјә верәҹәкләрини билдириб: “Әҝәр бу гапы һөрүлмәсә биз мәһкәмәјә гәдәр ҝедәҹәјик. Буна рәсми иҹазә верән гуруму да мәһкәмәјә верәҹәјик”.

“Кешләнин һәр тәрәфини сатыблар. Гәсәбәдә бир гарыш торпаг галмајыб. Бирҹә Хијабан галмышды, она да ҝөз дикдиләр. Утансынлар, мәзаерлығы да сатын алыб гапы ачырлар. Бу гапыдан неҹә чыхаҹаглар? Гәбирләрин үстүнә гапы ачылар?” – дејә, Елдар Һәсәнов адлы гәсәбә сакини сөјләјиб.

Әразидә ағаҹлар әкилиб, отураҹаглар гурашдырылса да, бир ҝеҹәдә һамысы јығышдырылыб: “Һамысы јығышдырыб, бура гапы ачыблар. Бу, бизим шәһидләримизә һөрмәтсизликдир”.

Ев саһибинин һәјат јолдашы исә дејиләнләрлә разылашмыр. О, билдириб ки, әксинә, онлар бура көчәндән сонра әразидәки зибиллији тәмизләјибләр, абадлыг иши ҝөрүбләр. Хијабана гапынын ачылмасына ҝәлинҹә, бу гапыны еһтијат гапы кими ачдыгларыны, евин әсас ҝириш гапысы исә башга сәмтә олдуғуну дејиб.

Низами рајон Иҹра һакимијјәтинин Кешлә гәсәбәси үзрә нүмајәндәси Гара Гаракишијев билдириб ки, ев саһибинин ачдығы гапы Дөвләт Рејестри Хидмәти тәрәфиндән верилмиш сәнәддә әксини тапыб. Бу сәбәбдән дә иҹра нүмајәндәлијинин бу мәсәләјә гарышмаг сәлаһијјәти јохдур. Сакинләр наразыдырса, мәһкәмәјә мүраҹиәт едә биләрләр.

Сакинләр гәсәбәдә ики дәфә етираз аксијасы кечирибләр. Онлар бу аддымын нәтиҹәсини ҝөрмәдикләриндән мәһкәмәјә мүраҹиәт етмәк гәрарына ҝәлибләр.
1604 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP