Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Сентјабр 2014

"Һизбуллаһ" рәсмиси Ливан үчүн ИШИД тәһлүкәсиндән данышыб

Һәрәкат рәсмисинин сөзләринә ҝөрә, тәкфирчиләрә гаршы дајанмаг үчүн орду, халг вә мүгавимәт һәрәкаты бирликдә һәрәкәт етмәлидир

ИнтерАз-ын "әл-Аләм" телеканалына истинадән мәлуматына ҝөрә, Ливанын "Һизбуллаһ" мүгавимәт һәрәкатынын рәсмиси ИШИД-ин Ливан үчүн ҹидди тәһлүкә олдуғуну бәјан едиб.

Һәрәкатын иҹраијјә комитәсинин сәдр мүавини шејх Набил Кавук дүнәнки чыхышында билдириб ки, тәкфирчи груплашманын Ливан үчүн төрәтдији тәһлүкә рискини кичик һесаб етмәк олмаз, чүнки, бу груплашманын планларында Ливан әразисинин ишғалы да мөвҹуддур: “Ливана гаршы террор тәһлүкәси һәлә дә актуал, реал вә давамлыдыр. Бу тәһлүкәни ҝөрмәздән ҝәләнләр ја мүхалифләрдир, ја да гәрәзлиләр вә онларын бу мөвгеји Ливанын милли тәһлүкәсизлијинә зәрбә вурур. Ливанын мүдафиәсиндә “Һизбуллаһ”ын ролуну инкар едәнләр ашкар бир һәгигәтә гаршы чыхмыш олурлар.”

Һәрәкат рәсмисинин сөзләринә ҝөрә, террорчу груп Ираг вә Бөјүк Сурија әразисиндә өз “хилафәтини” гурмағы гәсд едир вә “Бөјүк Сурија” анлајышы онларын фикринҹә Ливанын әразиләрини дә әһатә едир.

Н.Кавук гејд едиб ки, Ливанын мүдафиә олунмасында үч амил – орду, халг вә һәрәкат – бирликдә олмалыдыр, ордуја силаһ вә сурсат верилмәздән әввәл сијаси бахымдан маарифләндирилмәлидир.
1461 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP