Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Сентјабр 2014

Азәрбајҹан Иран ҝөмрүјү 24 саат ишләјәҹәк

Азәрбајҹан вә Иран һәр ики өлкәнин ҝөмрүк-бурахылыш мәнтәгәләринин ишини суткалыг режимә кечирмәк мәсәләсини мүзакирә едәҹәкләр. Буну барәдә Иранын Азәрбајҹандакы сәфири Мөһсүн Пакајин мәлумат вериб.

Биләсувар сәрһәд-кечид ҝөмрүк мәнтәгәсинин 24 саатлыг иш режиминә кечирилмәсинә даир разылашма август ајында бирҝә һөкумәтләрарасы комиссија чәрчивәсиндә әлдә олунуб.

Сәфирин сөзләринә ҝөрә, сентјабрын 29-да Иранын Ҝөмрүк Хидмәтинин рәһбәри Мәсуд Кәрбасијанын башчылыг етдији нүмајәндә һејәти Азәрбајҹана ҝәләҹәк. О, Дөвләт Ҝөмрүк Комитәсинин сәдри Ајдын Әлијев, игтисадијјат вә сәнаје назири Шаһин Мустафајев, фөвгәладә һаллар назири Кәмаләддин Һејдәров вә Азәрбајҹанын диҝәр рәсми шәхсләри илә ҝөрүшләр кечирәҹәк.

М.Пакајин гејд едиб ки, Иран нүмајәндә һејәтинин Азәрбајҹан сәфәри октјабрын 2-дәк давам едәҹәк: "Сәфәр чәрчивәсиндә тәрәфләр арасында ҝөмрүк проблемләринин һәлли мәсәләләри, ҝөмрүк ҝүзәштләринин сајынын артырылмасы, кадр вә зәрури аваданлыгларла тәмин етмәк јолу илә Әләт вә Биләсуварда ҝөмрүк-кечид мәнтәгәләринин суткалыг ишинин тәшкилини мүзакирә едәҹәкләр".

Дипломат әлавә едиб ки, Иран нүмајәндә һејәтинин Азәрбајҹана сәфәри чәрчивәсиндә ики өлкәнин ҝөмрүк хидмәтләри рәһбәрләринин Астара вә Биләсувар ҝөмрүк-кечид мәнтәгәләринә баш чәкмәси планлашдырылыр.

Гејд едәк ки, Азәрбајҹан вә Иран јахын вахтларда ҝөмрүк саһәсиндә јени сазиш бағламаг барәдә артыг разылыға ҝәлибләр. Ики өлкә арасында ҝөмрүк саһәсиндә әмәкдашлыг һаггында сонунҹу сазиш 2002-ҹи илдә имзаланыб.

Иран-Азәрбајҹан сәрһәдиндә 4 сәрһәд-кечид мәнтәгәси фәалијјәт ҝөстәрир. Бунлар Биләсувар, Шаһтахты-Полдәшт, Астара вә Ҹулфа мәнтәгәләридир. Һазырда Азәрбајҹан вә Иран арасында Асландүз-Һорадиз бешинҹи сәрһәд-кечид мәнтәгәсинин ачылмасы үзрә дә разылыг әлдә олунуб./тренд/
1218 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP