Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Октјабр 2013

Һәгиги һәрби хидмәтә чағырыш сечкијәдәк тәхирә салынды

Октјабрын 9-дан сонра чағырышчылар һәрби хидмәтә, әсҝәрләр еһтијата бурахылаҹаглар

Өлкә башчысынын мүвафиг сәрәнҹамына ујғун олараг, 18 јашы тамам олмуш Азәрбајҹан вәтәндашлары 2013-ҹү ил октјабрын 1-дән 30-дәк мүддәтли һәгиги һәрби хидмәтә чағырылмалыдырлар. Ганунвериҹилијә ујғун олараг, ҝөстәрилән мүддәтдә һәм дә һәрби хидмәтини баша вурмуш әсҝәрләр һәрби хидмәтдән тәрхис олунмалыдырлар.

Амма сечки или олдуғундан ганунла һәрби хидмәтини баша вурмуш әсҝәрләрин тәрхис олунмасы јубадылыр.

Модерн.аз сајтынын әлдә етдији мәлумата ҝөрә, һәгиги һәрби хидмәтини баша вурмуш әсҝәрләр 9 октјаб тарихиндән – президент сечкиси баша чатандан сонра, тәрхис олунаҹаглар.

Республика Сәфәрбәрлик вә Һәрби Чағырыш үзрә Дөвләт Хидмәтинин иҹтимаијјәтлә әлагә секторунун мүдири Нүрәддин Рзајев сајтын сорғусуна ҹаваб олараг билдириб ки, һәгиги һәрби хидмәтә чағырыш октјабрын 10-дан сонра башланаҹаг.

“Һәрби хидмәтдән тәрхис олунанлар һәрби хидмәтә чағырылдығы рајонда јенидән гејдијјата дүшүр. Одур ки, һәрби хидмәтдән тәрхис олунанларын сајы ајын сонунда ачыгланаҹаг. Һәрби хидмәтә чағырыш исә ајын 10-дан сонра башланылаҹаг”, - дејә сектор мүдири билдириб.

Хатырладаг ки, президент сәрәнҹамына әсасән, 1995-ҹи илдә доғулмуш вә чағырыш ҝүнүнәдәк (һәмин ҝүн дә дахил олмагла) 18 јашы тамам олмуш, һабелә 1978-1994-ҹү илләрдә доғулмуш, јашы 35-дәк олан, Азәрбајҹан Республикасынын Силаһлы Гүввәләриндә вә ганунвериҹилијә ујғун олараг јарадылмыш башга силаһлы бирләшмәләрдә мүддәтли һәгиги һәрби хидмәт кечмәмиш, мүддәтли һәгиги һәрби хидмәтә чағырышдан мөһләт һүгугу олмајан вә ја мүддәтли һәгиги һәрби хидмәтә чағырышдан азад едилмәмиш Азәрбајҹан вәтәндашлары 2013-ҹү ил октјабрын 1-дән 30-дәк мүддәтли һәгиги һәрби хидмәтә чағырылырлар.

Сәрәнҹама ујғун олараг, “Һәрби вәзифә вә һәрби хидмәт һаггында” Азәрбајҹан Республикасы Ганунунун 38.1.1-ҹи маддәсиндә нәзәрдә тутулмуш хидмәт мүддәтини кечмиш мүддәтли һәгиги һәрби хидмәт һәрби гуллугчулары октјабрын 1-дән 30-дәк еһтијата бурахылаҹаглар.

Гејд едәк ки, һәрби хидмәтә апарылан ҝәнҹләр Сәфәрбәрлик вә Һәрби Чағырыш үзрә Дөвләт Хидмәтинин сајтындан дүшдүкләри гошун нөвү вә һәрби һиссә барәдә мәлуматлары әлдә едә билирләр.

Чағырышчылар www.сеферберлик.ҝов.аз сајтындакы Һәрби Хидмәт бөлмәсинә дахил олараг, өзләри барәдә информасијалары дахил етмәклә дүшдүкләри һәрби һиссәни өјрәнә биләрләр.
5877 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP